A11:70b


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                    Åker            Engh
                                                                                                                    Tunland       Sommar1 laß.

A     Sättratorpet    hafwer uthsädhe dhet ena åhret af swartmylla                       2 1/2
B       Dhet andra åhrs vthsädhe af moojordh och sandh till                                 2 1/2
C       Engh af moßebotten2 till                                                                                               4    Sommar laß.
                Torparens nampn är Johan Mattßon som åbor
                  torpet och giör afradh åhrligen 2 tunnor blandsädh
        Här till är ingen vthmarch effter det är intet rådande uthom hanck
          och stör, doch är dhet beläget uthi skogzmarcken och af gerdzle3 och
          wedebrandh sampt godt muhlbeete.
        Dhet föregifwes att detta torpet skulle hafwa warit skogzdeel
          till Bellby gårdh som ingen annan skog hafwer hafft än denna
          och derföre wordet vpbrukat till torp, och såledhes afhändt
          torpet ifrån bohlbyn, emoot 2 tunnor afradh till Erichsundh
            åhrligen att uthgiöra.


1 Ändrat från "Winter".
2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.