A11:71


                                  Notarum Explicatio.

        Jedra by består allenast aff ett hemman och tree stycken vthiorder
        hwar aff den ena hörer under Ahlby, den andra till Tibble byn,
        och den tredie till Öhnsta, och ähr intet wist öhretahl uppå detta
        hemman ey heller på vthiorderna, och hafwer hemmanet Jädra
        alldeles bortbytt sin del i wästra gierdet till Ahlby, som ähr 22 tunland
        största delen leerjord och en deel mojord, hwarpå finnes bytes-
        breff, så att Ahlby hafwer ingen deel i Östergierdet, men Jedra
        ingen deel i wästra gierdet, I det öfrige gå dhe andra vthjorder-
        na i skiffte med hwarandra i begge gierden, doch ligger Östergierdet
        som hörer till Jedra öde och obrukat, men engen och skogen gå de alla
        lijka i skiffte effter sitt förmente öhretahl. Simon finnes torp som ligger
        wed Lösta i siön hörer till Jedra hemman och hafwer 1/4 tunland.

                                                                                                                Åker            Eng
                                                                                                                Tunland       Winter laß
A     Ähr begge åhrs vthsäden till Jedra hemman och vthiorderna som
        består af mojord, swartmylla och stenklappurjord1 till                           16
        hwaraf Jedra hemman hafwer allenast 8 tunland hwillket
        giör åhrligen att uthså när det upbrukat blifwer 4 tunland
B     Det andra gierdet som hörer till Ahlby och vthiorderna
        står ofwan förmält nembligen till                                                          22
C     Engiarna Nyengen af största delen moßbottn2 och en
        del hårdwall till 25 winterlaß.
        Allmunengen aff moßbottn2 med små star swår
        att berga för des sijdlända jordmon till 15 winterlaß giör                                          40
        Dher aff hafwer Jedra hemman 15 winterlaß och dhet
        öfrige hörer till vthiorderna.
D     En uprögd eng af Ahlby hemman som är der till brukat
        Och Jedra hemman med de andre twenne vthiorder
        hafwa ingen deel fast det ligger innom Jerdra rågångh.

                                                                3-vide pagina 62.-3


1 Jfr SAOB S 11453 STEN-KLAPPER och K 1097 KLAPPER-JORD.
2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3-3 Tillfogat av annan hand.