A11:72


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                        Åker            Engh
                                                                                                        Tunland       Winter laß.

A     Bällby består af 2 hemman Hafwer vthsäde det ena åhret
          af hårdh leerjordh till                                                                  28
B     Dhet andra åhrs vthsäde af samma jordmohn som före-
                gående till                                                                            26
C     Engh der till af moßbotten1 medh små star swår at bärga
                för deß sidhlandigheet2 kan draga3 när hon förr wattnet
                kommer till att bärgas                                                                              24
        Till denna by är hwarcken skogh eller muhlbete, eller
                          några andra lägenheeter4.

                                Grannarna.
No 1   Johan Danielßon cronhemman till Erichsundh, sår ena
              åhret 13 tunland det andra 14 tunland gör åhrligen               13 1/2          12
No 2   Pär Johanßon jbidem cronhemman till Erichsundh hafwer
                  lijka medh öfwanstående                                                    13 1/2          12
                                                                                                                                          
                                                                         Summa                       27               24

      5-NB: Bonden 6-Marten Matson i Bälby-6 berättar att en skogz fiäll skall
                wara, som heeter Bällby fiällen  och
                hefdas af Skrämsta, dhenne fiällen
                är belagen7 widh Sätran straxt hoos
                Bros häradz rågång.    S??? Skålsta på
                skattläggningen den 11 juli 1690.-5


1 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
2 Troligen fel för -länd-.
3 Dvs. ge avkastning; se SAOB D 2038 DRAGA II 3 a.
4 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
5-5 Tillfogat av annan hand.
6-6 Tillfogat över raden, troligen av en tredje hand. Ortnamnet är något osäkert läst; möjligen Bå- eller Vä- eller Vå-.
7 Fel för -läg-.