A11:82


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                     Åker            Engh
Littera                                                                                                                                           Tunland       Winter laß

          Huusby säthegårdh hafwer fordom bestådt af 7 hemman, och warit sahlig
        herr Jacob Duvaltz donation, som hans enkefruu ännu besitter i lijfztijdh.
A     Hafwer vthsäde det ena åhret utj Stoorgiärdet af örjord med steen iblandh till 47 1/2 tunland
        Såsom och utj Litzelgiärdet af örjord till 11 1/2 tunland giör tillhopa i ett vthsäde                         59
B     Det andra åhrs vthsäde af örjord leerblandat till                                                                          61
C     Eng till heela Huusby af god hårdwall till                                                                                                       100
        Vthmarken är aff tallskog till gierdzle1 och wedebrand, och derhoos nödtorfftigh muhlbete.
        Explication uppå gårdarna såsom dhe tillförende warit hafwa. Nembligen
        åfwan nämbde 7 hemman hafwa tillförende warit lijka stoora både i åker och
        eng, så att hwardera hafwer vthsådt det ena åhret 8 3/7 det andra 8 5/7 tunland
        giör åhrligen                                                                                                                               8 4/7           14 2/7
        Hwillket giör för alla 7 hemman tillhoopa utj åhrligit vthsäde                                                       60              100
                    Jnnom denna säthegårdz rågång liggia effterfölliande torp belägne.
            Wiplöta torpet                              Finbo torpet
            Haraldzhögz torpet                       Finbo torpet det andra
            Haraldzhogz2 torpet det andra       Finbo torpet det tredie
            Möllnare torpet                            Glasmästare torpet
            Tallmarkz torpet                            Skräddare torpet.
        Noch ligger ett torp här under, som är beläget på Vpengen i Teeda sochn.
NB  Alla deße ofwanbemälte torp hafwa med det dhe nooch uthom Huusby giärdet
        bruka, wed paß till 1 tunland åhrligit vthsäde hwardera, och något deröfwer, jäm-
        wähl eng i Vpengen / som hörer under Huusby / 1 1/2 laß starr; men hemma
        hafwa dhe ingen eng, uthan små engztäppor wed huusen till en kiälka höö
        eller twå; flera lägenheeter3 finnas intet.


1 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
2 Fel för -högz.
3 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.