A11:84


(Rubrik:)1

Geometrisk charta vthaf Strandh sampt Åkerby uthi Swingarn
               
    sochn och Åsunda häradh


(Karttext:)

Swingarns wijken
Husby gärde möther
Rörby åker möther här
Lundby egor gräntza på denna sijdan

Åkerby
Strand ödhe

alnar
Scala ulnarum.

2-författad 1686 af
Petter Gädda-2


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                      Åker            Engh
Littera                                                                                           Tunland       Winter laß

        Strand ähr öde och hafwer förr bestådt af 1 hemman, hafwer
A     det ene åhrs vthsäde af leermylla till                                            19 1/2
B     det andra uthsädet af samma jordmån till                                    19 1/2
        Eng på strand skiäret af starr till 5 laß, noch uthi
        Opengen i Teeda sochn 3 laß giör tillhoopa                                                      8
        Åkerby är ett halfft hemman, hafwer vthsäde
C     det ena åhret af leermylla till                                                         9
D     det andra af samma slagz jordmån till                                           9 1/2
E     Eng hemma wed gården 3 1/2 laß. I Vpengen i Teeda
        sochn 1 1/2 laß giör in alles                                                                              5


1 Uppe till höger om rubriken står kartnumret 84. Nere till vänster om kartbilden har senare antecknats "4 Riksdaler banco" inom en oval.
2-2 Tillfogat i senare tid.