A11:85


                                  Notarum Explicatio
                                                                                                                               Åker            Eng
Littera                                                                                                                     Tunland       Winterlaß

        Sallta sätherij hafwer fordom bestådt af 3 hemman och warit fru Margare-
        Lindorma donation, hwillken hon besitter i lijfztijdh, hafwer vthsäde
A     det ena åhret af leermylla örblandat till                                                                  32
B     Andra åhrs vthsäde af leerjord med steen ibland till                                               29
C     Eng aff dya och måßwall till                                                                                                      20
CD  En ny rödning om                                                                                                                       7
        Hörer der till en beteshaga emellan giärdet och Oxefiälen, som brukas
        för vthmark, och gifwer ännu till wedebrand och giärdzle1 effter nödtorfften,
        lijtet fiske i siön.
        Explication uppå gårdarna som denna säthegård är bygd uthaf.
        Östergården hafwer warit cronohemman, som vthsådt ena åhret 5 1/3 tunland
        det andra 4 5/6 tunland giör åhrligen                                                                       5 1/12           3 1/3
        Mellangården ähr skattehemman 1 hwarå bemälte fru sielf äger skatt-
        rätten, vthsår ena åhret 19 1/5 tunland det andra 17 2/5 tunland giör åhrligen        18 3/10         12
        Wästergården har warit cronohemman, som sådt ena åhret 7 7/15 tunland det
        andra åhret 6 23/30 tunland giör åhrligen                                                                7 7/10           4 2/3
                                                                                                                                   31 1/12         20


1 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.