A11:86


                                  Notarum Explicatio
                                                                                                                               Åker            Engh
Littera                                                                                                                    Tunland       Winter
                                                                                                                                                    laß.
        Åhl består aff 2 hemman, af hwilka Östregården hörer under
        Lagunda häradh, och den wästra under Åsunda häradh, hafwandes doch åker
        om åker och eng om eng med hwarandra
A     Det ena åhrs vthsäde är af örjord med mycken klappursteen1 till                          24
B     Andra åhrets vthsäde af sandmylla jordblandat till                                                21
C     Eng af groof och små starrwäxt ibland till                                                                                24
        Vthmarken är af sand och granbackar, till muhlbete intet tienlig
        men till gierdzle2 och wedebrand fins god lägenheet3.
                                Grannarna.
No 1   Matts Perßon i Östregården till Lagunda härad skattehemman 1,
          hafwer åker ena åhret 12 4/5 tunland det andra 11 1/5 tunland giör åhrligen      12               13
No 2   Hindrich Perßon herr N: Sabels frelßehemman 1 är belägit
          till Åsunda härad, skall förbytas; hafwer åker dhet ena åhret
          11 1/5 tunland det andra 9 4/5 tunland giör åhrligen                                         10 1/2           11
                                                                                                                                 22 1/2           24


1 Se SAOB K 1097 KLAPPER-STEN.
2 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
3 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.