A11:87


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                               Åker            Eng
Littera                                                                                                                                    Tunland       Winterlaß.

        Jungs Wästrebyn består af 5 hemman, hafwer åker
A     det ena åhret af leermylla swartblandat och röjord till                                                           42
B     det andra åhrs vthsäde är af rödmylla med swartmylla beblandat till                                      41
C     Hårdwalls eng med små starr af medelmåttig wäxt                                                                                   30
        Vthmark hafwa dhe intet uthan en lijten skarp backa norr om byyn; som
        hwarken till wedebrand eller gierdzle1 och föga till bethe tienlig ähr, andra
        lägenheeter2 finnas intet.
                                Grannarna.
No 1   Per Olofßon cronohemman hafwer åker ena åhret 7 tunland andra åhret 6 9/11 tunland
          giör åhrligen                                                                                                                      6 10/11          5
No 2   Hustru Margreta cronohemman, hafwer lijka med föregående                                             6 10/11          5
No 3   Johan Staffanßon frellßehemman herr Lorentz Creutz skall förbytas. Hafwer åker
          ena åhret 12 8/11 tunland andra åhret 12 5/11 tunland giör åhrligen                                    12 13/22         9 1/11
No 4   Daniel Erichßon frellßehem<man> till Boda, hafwer ena åhret 7 7/11 tunland andra åhret
          7 5/11 tunland giör åhrligit vthsäde                                                                                       7 6/11           5 5/11
No 5   Carl Jönßon frellßehemman till Walla, hafwer lijka med föregående                                      7 6/11           5 5/11
                                                                                                                                                  41 1/2          30


1 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
2 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.