A11:88


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                       Åker            Engh
Littera                                                                                                                                            Tunland       Winter laß.

A     Nyby består af 3 hemman, hafwer åker ena åhret i Östergiärdet
        af swartmylla leerblandat, sampt löös jordmån till 25 tunland Noch
        brukelig åker som ligger i linda till 7 tunland giör in alles                                                               32
B     Det andra åhrs vthsäde i Wästregiärdet af samma jordmån som före-
        gående till 28 tunland  Sammaledes i linda till 4 tunland giör in alles                                              32
C     Engen är af star och måßwall, norr om jordbron af stackog1 gräswäxt
        men söder om något bättre, in alles till                                                                                                             40
        Vthmarken fins af nödtorfftigt gierdzle2 och wedebrand, men förslår
        lijtet för deß ringa widd skull, muhlbete är till nödtorfften.

                                Grannarna
No 1   Per Olßon frellßehemman herr Bengt Gyllenankars, hafwer ena åhret
          6 9/11 tunland  det andra 7 7/11 tunland  i linda åhrligen 1 1/2 tunland. Summa der
          det allt blifwer vptagit, warder åhrligit vthsäde                                                                             8 8/11         10 10/11
No 2   Johan Nyman ryttare skattehemman, hafwer åker ena åhret 11 4/11 tunland
          det andra 12 8/11 tunland  i linda 2 1/2 tunland giör åhrligen                                                      14 6/11          18 2/11
No 3   Matts Johanßon frellßehemman herr Bengt Gyllenankars, hafwer åker
          ena åhret 6 9/11 tunland det andra 73 7/11 tunland  i linda 1 1/2 tunland blifwer tillhopa åhrligen    8 8/11         10 10/11
                                                                                                                                                          32                40


1 Se SAOB S 10693 STACKIG, adj.2.
2 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
3 Rättat från 6.