A11:90


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                                           Åker            Engh
Littera                                                                                                                                                                Tunland       Winter laß

            Dorsilla by består aff 4 hemman, hafwer
A     Ena åhrs vthsäde i Östergiärdet af leerjord med något steen ibland till                                                               47
B     Det andra åhrs vthsäde i Wästregierdet, ähr af godh leerjord med sandh blandat till                                          42
C     Eng af små starr, stackog1 gräswäxt doch något hårdwall iblandh till                                                                                     40
        Vthmarken till byn är lijten och smaal, och hafwa ringa och obeqwämt muhlbete, sampt
        små skog, som gifwer myckit knapp wedebrand och gierdzle2; till hwart hemman är
        elliest en beteshaga på vthmarken, sampt en åkerwreet;
                                    Grannarna.
No 1   Johan Michelßon i Östre gården skattehemman 1 hafwer ena åhret vthsäde 19 tunland
          det andra 17 tunland giör åhrligen                                                                                                                18                16
No 2   Johan Ollßon 3-accademiæ hemman-3 hafwer ena åhret i vthsäde 9 tunland det andra 8 tunland giör åhrligen    8 1/2             7 1/2
No 3   Herr Johan Philmerus capellan i Tillinge, cronohemman, sår ena åhret 9 1/2 tunland
          det andra åhret 8 1/2 tunland giör åhrligen                                                                                                      9                  8 1/4
No 4   Johan Erichßon i Wästregården, cronohemman, sår ena åhret 9 1/2 tunland det andra åhret
          8 1/2 tunland  giör åhrligen                                                                                                                              9                  8 1/4
                                                                                                                                                                              44 1/2           40
NB  Ähr till att märkia att detta vthsädet, sampt engen warder deße grannar här be-
        räknat effter den proportion, som finnes merendelen utj deras egna tegar i giär-
        det; men elliest ähre grannarna sig emellan något twistige om denna deelningh,
        och skall det förnembligast herröra af en crono vthiord som effter gambla jordeboken
        skall finnas här i byn, doch uthan öhretahl, om hwillken grannarna twista hwillken
        dere som henne medh sina egor innehafwer, och huru stoor hon ähr, hwillken nu och
        wed denna refning4 på det flijtigaste efftersöktes, och befans der med således 5-sig förewetta-5. Nembligen


        Effter gambla jordeboken
                    påföres.
                                                            öresland  th???
        No 1  Skattehemmanet                           17 : 16
        No 2 3-Accademiæ hemmanet-3                9 : 12
        No 3  Det ena cronohemmanet                 9 : 12
        No 4  Det andra cronohemmanet             5 :  –  
                                                                     41 : 16
        Noch en crono vthiord
        uthan öhretahl, men räntar
        2 tunnor och 2 öre penningar.


        Effter nya jordeboken
                påföres.
                                                            öresland  th???
        No 1  Skattehemmanet                           17 : 16
        No 2 3-Accademiæ hemmanet-3                 5 :  –
        No 3  Cronohemmanet                             9 : 12
        No 4  Det andra cronohemmanet              9 : 12  
                                                                     41 : 16
        Noch en crono vthiord
        uthan öhretahl


        Men effter deras gambla häfd och den
        proportion som nu utj deras åkrar
        merendelen igenfinnas, hafwa de
        en sådan proportion.
                                                                    öresland
        No 1  Skattehemmanet                           19 :
        No 2 3-Accademiæ hemmanet-3                 9 :
        No 3  Cronohemmanet                             9 : 1/2
        No 4  Cronohemmanet                             9 : 1/2        
                                                                     47 öresland


        Hwaribland ingen serdeles vthiord kan igen finnas, uthan ähr præsummerligit6 och myckit
        probabelt, att om någon vthiord här i byn effter jordebokens lydellße liggia skulle, måste den
        hafwa bestådt af 5 öresland och 8 th??? av hwillka skattehemmanet nu innehafwer 1 öresland
        och 8 th???. Men cronohemmanet Numero 4 som effter gambla jordeboken, sampt Accademiæ jordeboken,
        intet hafwer meer än 5 öresland hafwer nu af bemälte crono vthiord 4 öresland så att denna
        vthiorden nu ibland sielfwa cronoegorna mästedelen igenfinnas; hwad nya jorde-
        bokens öretahl här i byn wedkommer måste wara försatt7, och synes böra rättas effter gamla
        jordeboken, såsom och sielfwa tegarnas proportion det samma medgifwer.


1 Se SAOB S 10693 STACKIG, adj.2.
2 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
3-3 Se SAOB A 828 AKADEMI-HEMMAN.
4 Se SAOB R 1614 REVA, v.1.
5-5 Dvs. förhålla sig; se SAOB F 2631 FÖRE-VETTA 2 a.
6 Ska kanske läsas prä-. Se SAOB P 1801 PRESUMERLIG.
7 Dvs. felaktig el. dyl.; jfr SAOB F 3357 f. FÖRSÄTTA, v.2 9 b.