A11:91


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                   Åker            Eng
Littera                                                                                                                                        Tunland       Winter laß

          Kromsta består af 1 hemman och en vthiordh, hafwer åker
A     det ena åhret af1            med leer beblandat till                                                                         13
B     det andra åhrs vthsäde af swartmylla med leer beblandat till                                                      11 1/2
C     Eng wed byn af myrwall till    2-Vthi wreetar                                                                               5-2                6
        Wed Sagån af hårdwall till                                                                                                                             6
A2   Vthiorden det ena åhrs vthsäde                                                                                                  4
B2   Det andra åhrs vthsäde                                                                                                              4 1/4
        Wreetar der till, tecknade med No 2                                                                                          1 1/2
C2   Eng till vthiorden af hårdwall                                                                                                                          3
        Vthmarken befins af gott nödtorfftigt muhlbete, sampt skog till torfftigt wedebrandh
        och gierdzle3, lijtet fiske i Saagåån.

                                      Åboerna.
No 1   Per Mattson och Hans Olßon skattehemman 1, herr Hans Clerks frellße, hafwer vthsäde
          det ena åhret i gierdet 13 tunland det andra åhret 11 1/2 tunland i wreetar 5 tunland giör
          allt tillhoopa åhrligit vthsäde                                                                                                   14 3/4           12
No 2   En skatte vthiord ligger jämwähl i Kromsta för sig sielf afråadt4 ifrån hemmanet<z> egor
          sammaledz herr Hans Clerks frellße, så wähl som skatterätten honom med tillhö-
          rig, brukas af bemälte hemmans åboer, och sår ena åhret till 4 tunland det andra
          4 1/4 tunland  jämwähl i wreetar 1 1/2 tunland giör in alles åhrligit vthsäde                                4 7/8             3
NB    En engzteeg ligger till Kromsta hwillken hafwer gammal häfd effter giär-
          desgården och lyckian, men uthan röör, hwarpå Siogsta klandrar medan
          hon skall liggia innom deras rågång. Kan importera till 3 laß starr.


1 Härefter har utrymme lämnats för ifyllande av jordarten.
2-2 Tillfogat i efterhand.
3 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
4 Betyder troligen 'avskilt, avstyckat' el. dyl. och är bildat till substantivet 'gränsmärke, gränslinje'; jfr SAOB R 3452 , sbst.3.