A11:92


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                                   Åker            Eng
Littera                                                                                                                                                        Tunland       Winter laß

        Hofdesta består af 4 hemman, hafwer
A     ena åhrs vthsäde i Åby gierdet af leerjord till 21 tunland såsom och utj
        Litzleby giärdet af moojord och sandjord till 23 tunland giör tillhopa
        det ena åhrs vthsäde                                                                                                                               44
B1    det andra åhrs vthsäde, först i Hwappa giärde, sampt Elfwingz giärdet, till 19 tunland
        sedan i Kyrkegiärdet af leerjord till 18 tunland giör tillhoopa                                                                   37
C     Eng till byn i Norengen som delas lijka med Litzlebygiärdet. Af hårdwall
        till 11 winter laß, utj Stoorengen af hårdwall till 20 laß giör tillhopa                                                                              31
        Till byn är inge vthmark, uthan en stenbacke emellan Elfwingen och
        Kyrkegiärdet, men en beteshaga hafwa dhe hwardera uthan för Elfwin-
        gen, andra lägenheeter2 finnas intet.
                                      Granarna.
No 1   Lars Erßon i Norregården, frellßehemman herr Grönbergs, hafwer vthsäde
          ena åhret utj Kyrkegiärdet 3 1/3 tunland det andra åhret sår han i Åbygiärdet 5 tunland
          och i Litzelbygierdet 6 3/11 tunland hwillket åhrs vthsäde giör 11 3/11 tunland blifwer alltså
          åhrliga vthsädet                                                                                                                                      7 2/11            6 1/2
No 2   Matts Johanßon skattehemman warit herr Grönbergs frellße till räntan
          men nu reducerat, sår ena åhret i Hwappa och Elfwingzgierdet 5 tunland och
          i Kyrkegierdet 5 1/3 tunland  giör för det åhret 10 1/3 tunland andra åhret sår
          han i Åbygierdet 6 tunland i Litzelbygiärdet 6 3/11 tunland giör för det
          åhret 12 3/11 tunland så att åhrliga uthsädet in alles blifwer                                                                    11 2/11            8 1/2
No 3   Erich Anderßon skattehemman hafwer sammaledes såsom föregående warit
          herr Grönbergs, men nu reducerat, hafwer vthsäde i Hwappa och Elfwingz-
          gierdet 6 tunland utj Kyrkgierdet 4 2/3 tunland giör 10 2/3 tunland  andra åhret sår
          han i Åbygierdet 7 tunland i Litzelgierdet 7 7/11 tunland giör 14 7/223 tunland är altså åhrligen vthsädet  12 6/11         10
No 4   Johan Bergman ryttarehemman, sår ena året i Hwappa och Elfwingz-
          gierdet 8 tunland i Kyrkegierdet 4 2/3 tunland giör 12 2/3 tunland  andra åhret
          sår han utj Åbygierdet 3 tunland vthi Litzelbygierdet 3 3/22 tunland giör till-
          hoopa 6 3/22 tunland blifwer alltså åhrligit uthsäde                                                                                   9 7/11            6
                                                                                                                                                                      40 1/2           31


1 Står egentligen i början av föregående rad, men är fört hit med en streckad linje.
2 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
3 Bör väl vara 7/11.