A11:93


                                  Notarum Explicatio
                                                                                                                                    Åker            Engh
Littera                                                                                                                         Tunland       Winter laß

        Torßwij säthegård består af åthskillige kiöpte skatte vthiorder, så wähl som
        crone jorder, hafwer fordom warit prästebol till denna Torßwij kyrkia.
A     Hwillkas vthsäde det ena åhret är af leerjord med sand blandat till 15 tunland
        en wreet norr om gården till 1 tunland giör tillhoopa                                                 16
B     det andra åhrs vthsäde af samma slagz jordmån som föregående är1 till                     18
        Elliest finnes till denna gård ingen eng på deß hem egor, vthan är i forna
        tijder en eng gifwen ifrån Nygård här till, medan det war prästebool,
C     som finnes neder wid 2-Knarsta wijk-2, en half fierdingz wäg ifrån gården,
        afråadt3 ifrån Nygårdz egor, och är af hårdwall till                                                                         12
        Vthmarken är icke synnerlig wijdh, doch af god timberskog, sampt gierdzle-
        fång4 och wedebrand. Nödtorfftigt muhlbete, något fiske wed stranden i Mälaren.
        Noch lyder här till en vthiord utj Nafwesta giärde af 4 öresland hwars
C     vthsäde det ena åhret är af leerjord med steen ibland till                                              5 1/4
        det andra åhrs vthsäde i andra Nafwesta gierde är af samma jordmån till                     5 1/4
        Eng der till af hårdwall till                                                                                                               7 1/2
E     Ähr en lijten beteshaga der till hörer jämwähl här under, förmedelst
        denna vthiord; Ett torp af 1 tunland åhrligit vthsäde och föga någon
        eng.    Effter alla deße ofwanskrefne ägor med vthiord och allt kan
        beräcknes till heela denna Torßwij gård utj åhrligit vthsäde                                        23 1/4
        Eng in alles till                                                                                                                              19 1/2


1 Över raden med införingslinje.
2-2 Äldre namn på Torsviviken eller någon mindre del av denna.
3 Betyder troligen 'avskilt, avstyckat' el. dyl. och är bildat till substantivet 'gränsmärke, gränslinje'; jfr SAOB R 3452 , sbst.3.
4 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL-FÅNG.