A11:94


                                  Notarum Explicatio.
                                                                                                                                                           Åker            Eng
Littera                                                                                                                                                Tunland       Winter laß

        Alsta består aff 5 hemman och en vthjordh, hafwer vthsäde
A     det ena åhret aff leerjord till                                                                                                             38
B     det andra åhrs vthsäde aff sand och leerjord, sampt swartmylla till                                                    44
C     Eng aff hårdwall till                                                                                                                                              20
        Vthmarken är tämlig stor och wijd, men doch allenast af nödtorfftigt
        muhlbete sampt gierdzle1 och wedebrand, och der till lijtet fiske i Alsta siön.

                          Grannarna vtj Öfwer Alsta
No 1   Matz Anderßon herr Gustaf Blixencronas frellße hafwer
          vthsäde det ena åhret 7 31/39 tunland det andra 9 1/39 tunland giör åhrligen                                      8 16/39          4 4/39
          Sampt en qwarn förbytt till Cronan emot Häßle gårdh.
No 2   Per Matson 2-accademiæ hemman-2 hafwer vthsäde det ena åhret 5 11/13 tunland
          det andra åhret 6 10/13 tunland giör åhrligen                                                                                    6 4/13           3 1/13
                          Grannarna i Neder Alsta.
No 3   Johan Perßon cronohemman, sampt en qvarn der till hafwer vthsäde
          det ena åhret 5 1/15 tunland det andra 5 13/15 tunland giör åhrligen                                                  5 7/15           2 2/3
No 4   Swen Anderßon cronohemman possideras af fru Anna Berendts
          i lijfztijd, sampt cronoqwarn der till, hafwer vthsäde det ena åhret 9 23/65 tunland
          det andra åhret 10 54/65 tunland giör åhrligen                                                                               10 6/65            4 12/13
No 5   Johan Erßon frellßehemman till Wijk i Ballingsta sochn sampt frel-
          se qvarn der till, hafwer vthsäde det ena åhret 6 28/65 tunland det andra
          7 29/65 tunland giör åhrligen                                                                                                            6 57/130         3 5/13
          Vthiorden brukas aff Johan Person till Danwijken3, räntar 4 tunnor
          spannmåhl, hafwer vthsäde det ena åhret 3 33/65 tunland det andra 4 4/65 tunland giör åhrligen       3 38/65          1 11/13
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                        Summa                          41                20
            Elliest ligger innom denna bys rågång några
            åker4 och engz fiellar till Mosta och andra byar, som
            af sielfwa chartan bäst synas kan.


1 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
2-2 Se SAOB A 828 AKADEMI-HEMMAN.
3 Jfr SAOB D 366 DANVIKS-HEMMAN.
4 Troligen struken felskriven bokstav efter r.