A12:1


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaff Tranwijk uthi Windöö fiärdingh och Wärmdöö sochn dito häradh


(Karttext:)

Öfwerby ägor mötha
Högbena ägor mötha här

Skienna ägor mötha
Älgöö ägor mötha
Diuröö ägor mötha här.

Träske
Tranwijk.
Geetholmen
Träske
ÄLGÖÖ FIERDEN
Orrholmen
Näset
Kiyrckie sundet


            Notarum Explicatio
                                                                    Åker            Eng
                      Tranwijk                                Tunnland      Win<->
                                                                                        ter laß
A.    Åkeren i wästra gierdet består af
            leermylla och klappersand2 blanda,
            temmelig lågländt emällan ber-
            gen och af grund jordmon berg-
            achtig under till                                      5
B.    Östra gierdet af dito jordmon med3
            något grusjordh iblandh till                     5 1/2
C.    Engh af moßbottn4 och starr tämmelig
            sank och kan der bergas då me-
            dellmåttig gräswäxt är                                              15
D.    Boda eng af dito jordmon, säyes för
            40 åhr warit een backstufwa5
            och kan nu ey synas hwar deß
            åker warit ey heller finnes
            något teken till åkermarck,
            uthan allenast rudera6 effter
            7-vngz stället-7 och engz wall; men
            sedan lagt under boohlsbyen
            för deß ringheet skull, som
            sedan wijdare vpröydt8 är,
            så att der nu kan bärgas9
            då10 medellmåttigh gräswäxt
            är                                                                              5
E.    Skough bergachtigh, intet
            till timber dugelig, uthan
            allenast till gierdzle11 och
            wedebrandh effter nödtörfften
            men intet till sahlo,
            emädan största är uth-
            huggen; intet synnerligit
            muhlebeete för denn
            bergfulla ohrten12 skull,
            uthan måste der om
            tillijta grannarna
            Öfwerbyboarna.
F.     Fiskie winternootwarp
            i Träske, och med boo-
            noot13, sampt 3 små
            sommarnotvarp af
            fiellfisk14 i wijken Littera G
            och ett strömmingz noot-
            warp H:, det ofriga15 är
            alt gallstrand.                                                                 
                                                  Summa         10 1/2            20
        Åhrligit vthsäde 5 1/4 tunnland
            Geometrice affattat och
            uth calculerat Anno 1688
                             af
                                Petter Arosander


1 Upptill på uppslaget (dvs. till höger om kartbilden) står folionumren 2 och (mindre tydligt) 3.
2 Jfr SAOB K 1096 KLAPPER, sbst.1.
3 En stapel för lite i ed.
4 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
5 f är troligen ändrat från g.
6-6 Dvs. 'lämningar, spillror' el. dyl. De båda antikva-r:en är något oväntat skrivna (jfr längst ner på faksimilen), men troligen så.
7-7 Troligen 'ugnsplatsen' el. dyl.
8 Felskrivning eller bläckutflöde, så att det snarare ser ut som vpb-.
9 Något otypisk initial versal.
10 I hs sammanskrivet med följande ord.
11 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
12 Se SAOB O 1356 ORT, sbst.1 II 1 a.
13 Se SAOB B 3887 BONOT.
14 Se SAOB F 692 FJÄLL-FISK.
15 Troligen fel för öf-.