A12:2


                  Descriptio.1
                                                                                                    Åker            Ängh
                                                                                                    Tunland       Winter laß.
        Tranwijk 1 2/3 hemman
A     Åkeren i wäster giärde består af leermylla och klapper
            sandblanda, temmelig lågländh emillan bergen, och af
            grund jordhmon berghachtigh undher till                                 5
B     Öster giärdhe aff dito jordmon med någon giäsiordh2
            iblandh till                                                                             5 1/2
C     Ängh af moßbotten3 och starr temmelig sanck, och kan dher
          bergas då medelmottigh gräswäxt är                                                          15
D     Boda ängh af dito jordhmon, säyes för 40 åhr
          warit en backstugu och kan nu ey synnas hwar deß åker
          warit, ey heller finnes något tecken till åkermarck,
          vthan allenast rudera4 effter ungzstället5, men6 ängzwall
          som chartan wijsar som nu är lagdt undher bohlbyn
          för deß ringheet skull, som sedan wijdare op-
          röydt är, så att dher nu kan bergas, då medelmottigh
          gräswaxt7 är                                                                                               5
E     Skogh berghachtigh intet till timber dugelig vthan allenast
          till gerdzle8 och weedebrandh; men intet till sahlo emedhan
          största dehlen är uthhuggen; intet synnerligit muhlbeete
          för dhen berghfulla orthen9 skull, moste der om tillijta
          derföre sina grannar.
F     Fiske. Winternootwarp i Träske, och medh boonooth10 af
            fiellfisk11 i wijken Littera G och ett strömmingz nooth-
            warp Littera H    dhet öfriga är alt gallstrandh.
                                                                                                                                
                                                               Summa summarum        10 1/2           20

                    Åhrligit vthsädhe 5 1/4 tunnland 20 winter laß.


1 Längst upp till vänster står folionumret 6.
2 Se SAOB J 478 JÄS-JORD.
3 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
4 Dvs. 'lämningar, spillror' el. dyl.
5 Troligen 'ugnsplatsen' el. dyl.
6 Över ett struket och.
7 Fel för -wäxt.
8 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
9 Se SAOB O 1356 ORT, sbst.1 II 1 a.
10 Se SAOB B 3887 BONOT.
11 Se SAOB F 692 FJÄLL-FISK.