A12:3


                  Descriptio.1
                                                                                                            Åker            Ängh
                                                                                                            Tunland       Winter laß.
        Argbodha 1/2 hemman
A     Hafwer åker det ena åhret af sandh och tallmoo sanckachtigh             2
B     Det andra åhret af sandhiordh klapperachtigh                                      2 1/2
C     En wreet nys optagen af vthmarcken stenigh öhrjordh och
              sanck föga dugeligh                                                                     1
D     Ängh sanck moßbotten2 och skoghachtigh3                                                            2
        Item en öö 3 fierdingz wägh vthi siön Haröfierdhen Arghbodha öhn
        kallat som bergas höö medh starr och hårdwall till                                                  4
        Såsom och hafwa dhe andra steen kubbar som liggia
          nohlan före såsom Mäheskiär, Långskiär och Jåth-
          kubbarna till ingen tingh dugliga uthan små klippor
        Skogen är bara bärgen, mest uthhuggen föga muhlbeete
          vthan moßachtigh marck.
E      Fiske 1 1/2 winter noothwarp af fiellfijsk4 i Wämblinge
            siön och kringh öhn om sommaren medh 5-lägge nääth-5.

                        Åbon Bengt Ifwarßon såår
                        åhrligen 2 3/4 tunna Höö 6 winter laß.


1 Längst upp till vänster står folionumret 8.
2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3 Otypiskt a, och ac något osäker läsning, men troligen så.
4 Se SAOB F 692 FJÄLL-FISK.
5-5 Se SAOB L 1582 LÄGG-NÄT.