A12:5


                                                                                                                                          Tunnor       Cappar        S<ommar laß>
                                  Notarum Explicatio1
                Träsket benembd

        Beläget vthi skiergården ähr 1 mantahl, består af twenne store öyar, eena Stoor-
        öhn, och andra hemlande, och detta är Storöhn med nästliggiande hollmar som
        på siellfwa chartan finnes observerade till deß quantitet och qualitet,
        hwillcka bruukas till slått- eller muhlebete, hurudanna ländig marck
        de ähra, så äre der ey annat att beskrifwa före, ände bestå mestedehls af lauter2
        bergh och talleskough, allenast på få stycken kan finnas löff- och gran-
        skough, ändåck till inge åhrämbne tienligit

        Fiskerietz lägenheeten3 till detta hemmanet /: är swårt, emedan åboerne äro
        ey mächtiga hålla sigh follck och reedskap, der till och widt begrepit :/ så wet
        jagh derom ey något wist vthslagh eller remonstration att giora4.

        Numero 9 vtwijsar hwarest såsom tegellbruuket widh tijden på Stooröhn
        ähr belägit.

        Träsket hafwer brukat ååker in alles till både åhren                                25 1/7 kappar
        Obrukat åker 1 tunnelandh och 16 kappar som andra chartan förmäler.
        Skiön och starrwalls engh                                                                    4 laß
D     Lillhellsingz hollmen af grofft höö                                                          1 laß
E     Brunskier starrwall                                                                                  2/3 laß
F     Storhufwudeöhn                                                                                   1 laß
G     Norr kallf hollmen grofft starr                                                               1 1/2 laß
H     Söder kallfhollmen och samma höö                                                         3/4 laß
I5     Kunan grofft starr                                                                                1 1/2 laß.
K     Kåpp hollmen grofft höö af starr och blomster                                     2 laß
L     Lindhollmen dita6 höö slagh                                                                  2 laß
M    Andra Lindhollmen och grofft höö                                                        1 laß
N7   Höslagh på Flackskier af smärre slagz höö                                           1 laß
        På Storöhn ähr godt muhlbete, så wäll som på hemlandet, sampt på
          månge åthskillige små öyar och hollmar, så mycket som till
          detta hemmanet fordras.


1 Längst upp till vänster står folionumret 12.
2 Dvs. enbart, uteslutande. Tyska, men jfr SAOB L 1254 LUTTER.
3 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
4 Fel för giöra.
5 Egentligen skrivet K, men troligen av misstag. Jfr nästa rad samt kartfaksimilen på A12_15.
6 Troligen fel för -o, eller avsett att läsas så.
7 Littera saknas för Flakskär (på Topografiska kartan Flakholmen) på kartan, men den ligger strax öster om Lindholmarna.