A12:6


                  Descriptio.1
                                                                                                            Åker            Ängh
                                                                                                            Tunland       Winter laß.
        Skaft 1/2 hemman
A     Åkeren det ena åhret beståår en deehl af jäsiordh2 sandblandat,
          och en deehl sandh något leer och klapperachtigh af tall och
          graan marck lijtet biörckblandat till                                                   2 1/2
B     Det andra åhret af dito jordhmon                                                        2 3/4
C     Engen af moßbotten3 och starr mycket sanck och slås höö medh
            holmen Kanholmen benämbdh Littera D. till                                                      4 1/2
E      Skogh effter nödhtorfften till giärdzle4 och weedebrandh; men
            intet till sahlo, emedhan han nu mäst är uthhuggen,
            doch af tall och graan lijtet biörck och ahl blandhat, sampt
            muhlbeete effter nödhtorfften.
        Fiske 1 1/2 winternootwarp, sampt widh Kiäple hagan
            dhet halfwa öhringzstället sommar fiske allenast, intet
            annat än till fielfisk5.

            NB för dhen swaga jordhmon kan man intet rächna
                höger åhrligen än 2 tunland och6 ängh 4 1/2 winter laß.


1 Uppe till höger står folionumret 13, och nere till höger står kartnumret 6.
2 Se SAOB J 478 JÄS-JORD.
3 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
4 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
5 Otypiskt k, men troligen så. Se SAOB F 692 FJÄLL-FISK.
6 Över raden, troligen tillagt av annan hand.