A12:8a


(Rubrik:)1

Geometrisk charta öfuer Stäkesundz och Häst öhn belägne
  uti
2-Danryd schepslag-2 och Åker sochn.
                                                            Mätt och renouerat af Arfved Forsberg.
                                                            
3-Anno 1695.-3

(Karttext:)

Reesar öhn
Koo diupet.
Stora skeps-leden ifrån Stocholm åth Dalarna
Reesarö holma
Hästöhn består af tall och någet graan skogh.
ängz marck.
Berggij marck.
Grund 3 ahlnar

Stäkesundz öhn med talls<k>ogh.
Kiärr
Eeke-backa
Kroogen
Lilla Stäksund-leeden åth Finlan
Dallerne
4 fambnar
3 ahlnar
Skarpöö-landet.
Kyrcke-gård.
Skarpöö krogh.

Scala ullnarum


      Notarum Explicatio
        Stäke svndz torp eller krogh nu för tijden crone
        ligger vnder Tuna gårdh ränter två dagz wärken i vee-
        kan
A.    Hafver åker uti små täppor wedh torpet som såås hwart åhr    Capar.
        af öhrjordh till                                                                          5 capar
        Ingen cultiverande äng nu för tijden uthan ett stubbigt ängz-
B.    stycke uppå Hästöhn som dhe berätta till förende hafva fådt
        twå sommer laß höö när dhe i förra tijden hafva dhen
        slagit, men nu för tijden ligger dhet för fää foot.
        Skogh på Stäkesundz och Hästöhn består af tall och gran
        till nödtorfftigt gärdzel4 och weedebran, medh några små
        timber ståckar till små uthuuß duglige, lijtet eekeskogh
        wedh krogen muhlbete medelmåttigt.
        Fijske berätta dhe ey wara dugliget emedan dhet ähr gallstrand
        rundt om öhn, men effter som man ögnesichteligen kan
        see dhe kunna hafva nothwarpp och på några ställen
        skiötelägningar; alt så kan jagh ey annat effter
        yttersta förståndh instructioner eedzplicht och ordres
        befinna än att fijsket kan apliceras och beskrif-
        was för medelmåttigt, Inga flere requeciter5.


1 Upptill på uppslaget (dvs. till höger om kartbilden) står folionumren 18 och 19.
2-2 Under ett struket Wärmdöö härad.
3-3 Tillfogat i efterhand.
4 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
5 Delvis osäker läsning, men är troligen pl. av SAOB R 952 REKVISIT eller R 957 REKVISITUM, med en betydelse motsvarande det i Explicatio ofta i detta sammanhang förekommande lägenheter, se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.