A12:9a


(Rubrik:)1

Geometrisk charta öfuer Arkz öhn belägen uti 2-Dannryd schepslag-2 och Ryy sochn.
                                                                                                            Mätt och renoverat af Arfved Forsberg.
                                                                                                            
3-Anno 1695.-3

(Karttext:)

Norrkulla och Söderkulla ägor.
Booksundz ägor möta här.
Wijnter gatan.
Sveedh
Arkzöhn någet berggi medh tall biörk och gran skogh.
äng
Torpet.
Skildnan emellan Waxholm och torpet
Waxholms landet.

Scala ullnarum.


      Notarum Explicatio
                                                                            Cappar          Hård          Måß
                                                                                                  vall            bottn4
      Arkz öhn nu för tijden crone ligger under Tuna gårdh
      räntar een tunna ströming om åhret.
A.  Hafver åker uti een liten wreet wedh torpet som
        såås hwart åhr af mojordh                               8 1/2 cappe
B.  Äng wedh torpet af hårdwall med små steen bac-
      kar till                                                                                      2 somer las
C.  Norrängen af måß botten4 och afven5 steenbackar till                1/2 laß
      Skogh af tall biörk och gran till nodtörfftigt6 gärdzel7 och
      weede bran  någe lijtet timber dugeliget till små ut-
      huuß  Muhlbete tämblig godt,
      Fiske berätta dhe af intet wärde wara, doch kan ey annars
      wara effter som dhet är wijkar med hwaß strand derest
      dhe hafva noth warpp, så hafva dhe och någre skiöteläggnin-
      gar; alt så kan iagh ey annat considdrera8 och beskrifva
      ähn att fisket ähr tämblig godt, särdeles om höst och våår
      och när som fiskeleekar ähr, doch kan nämbden bättre
      underrättelse bringa om sådanna qualiteter när som
      skattläggning skier. Inga flere lägenheeter9.


1 Upptill på uppslaget står folionumren 22 och 23.
2-2 Under ett struket Wärmedöö härad.
3-3 Troligen tillfogat i efterhand.
4 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
5 Troligen fel för ä-.
6 Troligen fel för nödtorfftigt eller nödtörfftigt, men jfr SAOB N 1265 NÖDTORFTIG.
7 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
8 Se SAOB K 2149 KONSIDERERA.
9 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.