A12:10


                          Notarum Explicatio1
Littera                                                                                                                     <Tunnor  Cappar        . . . . . laß>

        Gribby består af 3 heman, tilhopa 15 1/3 öresland hafwer vthsäde det
        ena åhret till 18 tunnor 10 cappar
A     Lerblandat mojord till                                                                           5: 10
B     dito moo och öhrjord mycket sweksam till                                          13:
        Det andra åhrs vthsäde vthaf halfparten lerblandtjord och
C     den öfriga halfdehlen moo och jäßjord2 till                                          20: 20
        Vthaf begge deße 3-åhr wägar-3 blifwer åhrligen 19 tunnor 15 cappar der af
        lerblandat jord af andra graden4                                                                                7      26
        af sidsta graden4                                                                                                     11      21

D     Engen i medellmåttige åhr berächnes af mäst hård wall till                                                                        485
        dito en skogz eng som brukas under skattegården af star                                                                        14

        Vthmarken bestående af godt gerdzlefång6 och wedebrand,
        tämmelig godt muhlbete, nödtorftige betes hagar, nödtorftigt
        fiske i Rönninge siönn

                          Grannarna
No 1   Skattehemmanet i byn possideres till skatträttighet af greff Nils Brahe och
          nu till augment på Libby rustningz stam, hafwer i byn
          9 öresland hwar efter åhrligen vthsås                                                                   11      13 3/4            28 1/6
No 2   Det andra hemmanet ähr cronohemman fierdedehls äfwen på samma rustning
          Indelt som skattehemmanet, hafwer i byn 3 1/3 öresland uthsår åhrligen                 4        7 1/2            10 2/3
No 3   Det tredie hemmanet ähr ofwannembde grefwes frelsehemman hafwer i by-
          skifte 3 öresland och der efter åhrligen vthsår                                                        3      25 1/6              9 1/6

        7-Uti geometriska boken Numero 19 pagina 19 finnes något om rågången och om utjord annoterat.-7


1 Längst upp till vänster står folionumret 26.
2 Se SAOB J 478 JÄS-JORD.
3-3 Dvs. årsväxt; jfr Rietz' Svenskt dialektlexikon s. 841 b.
4 Jfr SAOB G 781 ff. GRAD, sbst.¹ 3 och 3 h.
5 Svårläst siffra pga slitage och/eller oförsiktig lagning. Osäker 8:a, men förefaller plausibel vid jämförelse med andra mer säkra siffror som denne lantmätare har skrivit.
6 Se SAOB G 1622 GÄRDSEL-FÅNG.
7-7 Anteckning nära sidans slut.