A12:11


(Rubrik:)1

Geometrisk charta uthaf Hageby och Littsby byar i Täby sochn och Dan-
                        nerydh skepslagh belägne.


                                  Descriptio.
                                                                                                                            Åker            Ängh
                                                                                                                            Tunland       Winter laß.
        Hageby beståår af 5 hemman 4 frelse 1 crone och en Dannwijckz2 vthjordh
                    som hörer till Littzby
A     Dhet ena åhrs vthsädhe af moojordh och swartmylla                                         22
B     Dhet andra åhrs vthsadhe3 af dito jordhemon                                                    23
C     Ängiarna af moßbotten4 till hårdhwall                                                                                   30
        Skogh är till dhenne by till gierdzle5 och weedebrandh sampt bysens
            reparation, såsom och godt muhlbeete
D     Lijtet fijske i siön Froden.                                                                                                            
                                                                                          Summa summarum      45               30

                          Grannarna
No 1   Erich Joenßon frelse        8 1/2 örslandh, såår åhrligen                                      5 1/2            7 1/8
No 2   Anders Ehrßon crone      4 öhrslandh, såår åhrligen                                        2 1/2            3 2/8
No 3   Per Mattßon frelse          5 öhrslandh, såår åhrligen                                        3                 4 2/8
                Fru Segri Fjorens
No 4   Anders Anderßon frelse dito      6 öreslandh såår åhrligen                               3 1/2            5
No 5   Erich Ehrßon frelse                    4 öreslandh såår åhrligen                               2 1/2            3 2/8
No 8   Dannwijks2 vthjordhen               8 1/2 öreslandh såår åhrligen                          5 1/2            7 1/8
                                                                                                                                                           
                                                                                          Summa summarum      22 1/2          30        Littsby beståår af 2 hemman 1 Dannwijkz2 och 1 frelse
A     Åkeren dhet ena åhret af moojordh till                                                              16 1/2
B     Dhet ena åhret af dito jordemon                                                                        17 1/2
C     Engh af hårdhwall                                                                                                                  7
        Skogh effter nödhtorfften till gierdzle5 och weedebrandh sampt
                   ringa fångskogh, muhlbeete effter nödhtorfften  intet
                   fijske effter . . . . . . . . komma . . . . . . . . . . . .
                   uthwijsar.                                                                                                                         
                                                                                          Summa summarum     34                 7

                                      Grannarna
No 1   Dannwijks2 bondhen Erich Perßon 3 öhrslandh såår åhrligen                           6 3/8            2 5/8
No 2   Mattz Rasmußon frelse vndher Näsby    såår åhrligen                                     10 5/8            4 3/8
                                                                                                                                                           
                                                                                          Summa summarum      17                 7
D     En lijten wreet om 2 1/8 tunland som i sielfwa massan6
            intet är inrachnat7 och intet längesedhan optagen
            af begge granarna


1 Se vidare kartsidan på följande faksimil A12_32 med transkription.
2 Jfr SAOB D 366 DANVIKS-.
3 Fel för -säd-.
4 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
5 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2.
6 Se SAOB M 427 MASSA, sbst.2 6 a.
7 Fel för -räch-.