A12:12


                                                                                                                                          <Tunnor       Kappar>
                                  Notarum Explicatio1

        Rumsättra består af ett hemman, abalienerat til herr Fabian Wrede, bör
                gifwas wederlag af salig herr Per Erlansons erfwingar.
A:    Ena åhrs vthsäde vthi Östergierde som är swartmylla och mojord til 9 tunnor 162 kappar
B     Andra åhrs vthsäde vthi Wästergierde, Söder gierde och gårdzwreten som
                består af sandjord och swartmylla til                                       7: 20 4/7                      8               18 2/7
C:    By engien består af hård och skiönwall med starr ibland                10 laß
D:    By engien starr walz eng til                                                             3 laß
        Giärdes höö vthi heela åkren til                                                    14
        Hööslag til heela gården 50 laß åhrligen men när gode wäxande åhr äre
            bärgas 60 laß af hwad orsaak att engiarne ey äre på chartan
            som detta innehåller, för orsakas deraf, att dee hafwa, här och der
            vthi skougen inkräkat3 sig, små täppor och hagar som de bärga dertil.
        Något lijtet fiskie vthi Bysiön, hwarest råå går öfwer vthi4 Eksarboosiön5,
                och lijtet fiskie.
        Til denne by och gård finnes god timber- och sågskoug, mästedeles af
                graan, til 1/4 mijhl söder vth.
        En sågqwarn som går höst och wåår, på samma ställe vhti bäken och
                en skualtqwarn.


1 Längst upp till vänster står folionumret 30.
2 Otypisk 1:a, men troligen så med hänsyn till den genomsnittliga sådden 8 tunnor och 18 2/7 kappar som anges till höger.
3 Troligen samhörigt med SAOB I 601 INKRÄKTA 5 "omgiva (mark o. d.) med stängsel, inhägna".
4 Över raden.
5 Nu Exarbysjön, väster om kartan på A12_34.