A12:13


                                                                                                                              <Tunnor       Kappar       Höö laß>
                                  Notarum Explicatio1

                Uddeby
        Består af 2ne mantahl 4 åboer 6 ohreslandh2.
A:    Hafwer ena åhrs vthsäde af leerjord                            13 tunnor 16 cappar
B:    Andra åhrs vthsäde och lerjordh                                  12 tunnor  8 kappar
C:    En wreet af lerjordh om                                                2 tunnor   4
DE:  Wreter af röö sandjordh                                               1 tunna  24 kappar
                                                                     3-åhrligit sådh-3                                       29              20
                Engiarne.
F:    Hem engien hårdwalls engh med starr emot åån                            60 laß
G:    Söder engien starrwalls engh                                                        32 laß.
H:    Skougz engen starrwall                                                                  4 laß.
I:     4-Nius kullengen-4 som ähr vthjord kan fåß på 6 laß åhrligen, som bemälte 4-Nius
          kullen-4 iempte annoterade wreterna possidera.

        Till denne by finnes nödtorfftigh skough till egit behoff, men ringa
        timmer skoug, trångh5 muhlbete, litet fiske uthi 6-Vddeby siön-6
        sampt effter krabbor7 uti åhn.

1:         Peder Markusson
        Hafwer ena åhrs vthsäde                                              6 tunnor 24
        Andra åhrs vthsäde                                                      6 tunnor   4
                                                                 Åhrligit vthsäde                                           6              14              48
2:         Hans Ericksson och Anders Andersson
        Hafwer ena åhrs vthsäde                                              6 tunnor 24
        Andra åhrs vthsäde                                                      6 tunnor   4
                                                                 Åhrligit vthsäde                                           6              14              48
I:         Niuskullen4
        Ena åhret                                                                     2 tunnor   4
        Andra åhret                                                                 1 tunna   24 kappar
                                                                                                                                   1              30                6


1 Längst upp till vänster står folionumret 32.
2 Troligen fel för öh-.
3-3 Slitet eller möjligen raderat. I sht det andra ordets mitt är svårläst. Kanske sädh?
4-4, 4 Jfr Njurskullen ca 1,5 km öster om Uddeby.
5 Dvs. knappt, magert; jfr SAOB T 2837 TRÅNG 2 d ε.
6-6 Nu igenväxt eller utdikad.
7 Dvs. kräftor.