A12:14


                                                                                                                                                                        Tunnor       Kappar       Somarlaß
                            Notarum Explicatio1

    Eekeby.
Ekeby består af 4 mantahl, 4 åboer 20 öhres landh
Eena åhrs vtsäde lerjordh                                                                                                   19 tunnor 4 4/7
andra åhrs vthsäde och lerjordh                                                                                          20 tunnor
Een wret af ler och mojord                                                                                                   1 tunna 4 4/7
Een wreet af samma jordmån                                                                                               1 tunneland
Een wret om vthsäde leerjordh                                                                                             1 tunna 1/4 cappe
Een wret af swarttmylla                                                                                                                     25 1/7

                            Engiar till byen

Hagan består af starr walls engh med måßbottn2                                                                 24 laß3
Myran och måås walls engh till                                                                                           16 laß
Breruddun hårdwall och starr                                                                                             7 laß                                                            63
Tållckengien hårdwalls engh                                                                                                 8 laß
Långengien måßwalls engh                                                                                                   8 laß

Till denne by finnes widlöfftigh skougzmarck, men intet till någon notabel sågeskough, vtan till timber-
löf- kohl- och wedhskough, med mycken vngh asp och annan löfskough, sampt 4-gierdzle, fång-4, och wedebrand
med skiön muhlebete.

Ähre och till denne by 2ne sågeqwarnar, men kan intet stort anses, emedan5 såge timbret fehlar
Ähr och twenne siögar till denne by, hwarest ähr lijtet fiske, mera willckor till denne by finnes intet

                        Grannarna.
Anders Johanßon och Anders Erichßon crono 12 öhre landh och 2ne mantahl tillhopa, hafwer
Eena åhrs vthsäde                                                                                                                9 tunnor 2 2/7
Andra åhrs vthsäde                                                                                                            10 tunnor
Wreten af leer och mojord                                                                                                   1 tunna 4 4/7
                                                                             Åhrligit vthsäde                                                                      10                3 3/7
Hööslag af ofwan specificerade engiar                                                                                                                                                     31 1/2

Peer Raßmundßon och Erich Nillßon 8 öre landh 2 mantahl tillhopa, hafwa lijka uthi åker, engh
skough, och marck, med näst föregående, förutan lijten differentz emillan wretarna.
Eena åhrs vthsäde                                                                                                                9 tunnor 2 2/7
Andra dito                                                                                                                         10 tunnor
En wreet af leer och mojord                                                                                                 1 tunna
En wret af vthsäde lerjord                                                                                                    1 tunna 1/4 cappe
Een wreet af swarttmylla                                                                                                              25 1/7 cappe
                                                                             Åhrligit vthsäde                                                                      10              29 75/112     31 1/2
Ligger och deße twenne fölliande torpp vnder denne by
Uttersättra torppet hafwer eena åhrs vthsäde af moo och swartmylla                                     1 tunna 17 cappar
Andra ahrs6 vthsäde af samma jordmån                                                                                1 tunna 13 5/7
Hööslagh in alles der och her vthi skougen, mäst starrwall                                                     12 laß
Chastmora torppet eena åhrs vthsäde                                                                                                18 cappar7
  Andra åhret och skougzjordh                                                                                                           16 cappar                   17
Engh på heela torppet, moßwalls engh och skiön wall, emedan meste delen af denne torpz åker
ligger till hööslagh.


1 Längst upp till vänster står folionumret 34. Kartan och dess Explicatio har inte färdigställts, och här saknas litterabokstäverna till vänster.
2 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
3 Därefter klammer som för ihop denna rad med de fyra följande, och pekar mot 63 i spalten för Somarlaß.
4-4 Troligen avses gärdselfång, se SAOB G 1622.
5 an tillfogat som rättelse.
6 Fel för åhrs.
7 Därefter klammer som för ihop denna rad med nästa.