A12:15


                                                                                                                                                                                Tunnor       Kappar       Somar laß
                            Notarum Explicatio1

            Grellsboda
               Består af 1 mantahl twenne åboer 6 öhre landh.
A:    Eena åhrs vthsäde af swartmylla och grun klapper jordh                                                 5 tunnor 16 cappar
B:    Andra åhrs uthsäde af samma jordemåhn                                                                       4 tunnor   4 4/7 cappar
C:    Wäster wreten swarttmylla                                                                                                           28 cappar
D:    Een lijten wreet om                                                                                                                        8 cappar
E     Och een wret af grun klapper och swartmylla                                                                                16 cappar
F:    Trenne wreeter af samma jordmåhn, tillhopa                                                                   1 tunna
                                                                                                     Åhrligit vthsäde                                                       6                 4 4/7

G:    Hemengen af små starr                                                                                                24 laß2
H:    Lättarengen af hårdwall och små starr                                                                         7 laß
I:     Gamble 3-Bru Nääs-3 engen hårdwall                                                                              4 laß                                                                   42
K:    Mäster Boda af skiön- och hårdwall                                                                              7 laß
L:     Ähr engh af små starr med måßbottn4, brukas under Krabboda, men ligger inom Grellsbodernes rågång
        som och deres egen affattade charta in Anno 1682 wittnar och för mähler att Krabboda allenast af godheet niutet
        ofwanbemälte engh 5-till een behagelig tijdh-5.
        Till denne by finnes nödtorfftig skough till små timber skough, kåhlskough sampt gierdzellfång6 och wedebrand
        Till denne by någorlunda fiske utj Sallte siön, med nooth, näth och skiöter, sampt och lijtet fiske utj Kiering-
        siön, och hallfwa Mallm siön, med en lijten nooth, medellmåtigt muhlbete.

M:    Ligger och på denne skattejordh 1 torpp Brudhnääset benembd, hwillket ehrlägger till
        hemmanet åhrligen 8 daler koppermyndt och 3 dagzwercke, och derföre niuter alla willkor
        såsom siellfwa skattebönderna.
        Eena åhrs vthsäde af mojordh och swarttmilla                                                              7-2 tunnor-7
        Andra åhrs vthsäde af samma jordmåhn                                                                       7-1 tunna  4 cappar-7
                                                                                                     Åhrligit vthsäde                                                       17              187
N:    Hööslagh in alles af skiönwall och små starr 6 laß åhrligen.                                                                                                                         67
        Mera willkor finnes jntet till denne by.


1 Längst upp till vänster står folionumret 36.
2 Därefter klammer som för ihop denna rad med de tre följande, och pekar mot 42 i spalten för Somar laß.
3-3 Syftar på Brudnäs, nära Gregersboda. Jfr under littera M nedan.
4 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
5-5 Dvs. 'tills vidare' el. dyl.; se SAOB B 848 BEHAGLIG 5 a.
6 Se SAOB G 1622 GÄRDSEL-FÅNG.
7-7, 7 Med annat bläck än den övriga sidan.