A12:16


                                                                                                                                                                  <Tunnor       Kappar       Somar laß>
                            Notarum Explicatio1

            Grytinge.
1            Wäster grytinge består af 3 öhres land.
A     Hafwer eena åhrs vthsäde af grund klapper och swartmylla                                9 tunnor
B     Andra åhrs vthsäde af samma jordmåhn med2 lijtet diupare                                7 tunnor   8 kappar
C     Een wreet af sand jordh och swarttmylla                                                            2 tunnor
D     Een wret af samma jordmåhn                                                                                          16 kappar
                                                                                                     Åhrligit vthsäde                                            9               12
            Östergrytinge.
2     Östergrytinge och 3 öhres land.
E     Eena åhrs vthsäde af klapper- ler- och swarttmylla                                             5 tunnor 13 kappar
F     Till samma åhrs vthsäde wretan swartmylla och mojordh                                    2 tunnor
G     Andra åhrs uthsäde af swarttmylla och grund jordh                                            8 tunnor
3-ij    I blandh med Wester grytinge heraf, 20 kappar.-3                    Åhrligit vthsäde                                            7               22 1/2

                Engiarne hafwa deße Wäster- och Östergrytinge tillsammans vtj skiffte som föllier.
H     Starrwalls engh med måßbotten4                                                                      22 laß5
I      Och starrwalls engh                                                                                          18 laß
K     Ähr Öoen6 bendmbd hwillcken bärgas af åhrligen 15 laß, hwaruti skattegården
        hafwer sina tegar, nembligen hwar annan, men det som bord7 frällßehemmanet pos-
        sideras af Wättershaga by vti Länna sochn                                                       15 laß                                                                   96
L     Harafoten bendmbd brukas och 1/2 partten till Wättershaga, nembligen              5 laß
            Och skattebonden sina 5 behålldna.
M    Carls fiällen af små starr 3 laß som een gammall pijga brukar, som är kiöpt för
        100 åhr sedan för 1 lood sillfwer och 5 daler kopparmyndt
N     Långmyran starrwalls engh med mååßbottn4                                                     28 laß

        Till denne by finnes lijten skough knapt till gierdzellfång8 och wedebrand
        och någon få timmer stock, ligger och på denne skough en afgierdat by
        1/4 mantahl Wargsättra benembd, som och mycket tränger.
        Lijtet fiskie om wåhren utj Wahsiöön9 med nätth, mera willkor
        finnes her intet.


1 Längst upp till vänster står folionumret 38.
2 Möjligen fel för men (eller med tanke på ej fullbordad fortsättning efter diupare).
3-3 Troligen tillagt efter att omgivande text skrivits.
4 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
5 Därefter klammer som för ihop denna rad med de nio följande (t.o.m. 28 laß), och pekar mot 96 i spalten för hölass längst till höger.
6 Fel för Ööen.
7 Möjligen fel för borde, eller en avsiktlig kortform. Betydelsen torde vara "skulle tillkomma" el. dyl.; jfr SAOB B 4889 BÖRA 1.
8 Se SAOB G 1622 GÄRDSEL-FÅNG.
9 Kan vara felskrivning för kartans Wadboosiön el. dyl., eller en återgivning av ett kortare *Wadhsiön el. dyl. (med stumt d).