A12:17


                                                                                                                            Tunor         Kappar       Sommar laß
                            Notarum Explicatio1

                Norreöhrarne består af 2 öhres landh, hwarpå ähr 4 åboer
A:    Eena åhrs vthsäde till hela byen ähr af groff röösand och öhre-
            jordh                                                                        3 tunnor   9 kappar
B:    Andra åhrs vthsäde af samma jordmåhn                         1 tunna  27 kappar
C:    Engiarne in alles, som är bara skarpmarck med eenebyskie2 och små
        ahleskough och steenbackar, med lijtet slätt der och her iblandh
        som bestiger in alles på heela engien 20 laß hårdwall och små
        starr.
                    Grannarna.
1:     Gamble Oluff Mattßon hafwer åhrligit vthsäde                             20 1/2 kappe                    20 1/2            5
        Hööslagh in alles                                                                        5 laß                                20 1/2            5
2      Vnga Oluff Mattßon hafwer och lijka åker och eng    1 tunna 9 kappar 5 laß                     20 1/2            5
3      Anders Erichßon äfwenlijka                                      1 tunna 9 kappar 5 laß.                    20 1/2            5
4:     Nillß Mattßon hafwer och lijka willkor som de andre granarne.
        Till denne by finnes ingen annan wedebrand än eenebyskie2 och nå-
        gon lijtet ahl ibland, her kan fuller finnas någre backar,
        som förwaras för huggande, för creaturernes skull, som sig der un-
        der skohla skyhla höstetijdh för rägn och slagg3, mycket knapt
        muhlebete. Fiskeriet är ganska ringa, emedan alla förre
        notewarpen äro nu upgrunnade att wij hafwa knapt på diupe-
        ste warpen 2 1/2 alln der noten låtes till drächt4.
        Ähr fuller någorlunda bättre skiöt fiske vti hafz klipporna
        5 mihl och sedan vthrodden 1 1/2 mihl utom all skiergård
        hwillket tillförende hafwer warit någorlunda, men
        nu på någre åhr knapt fått wintter fisken till egit
        behooff


1 Längst upp till vänster står folionumret 40.
2 Jfr SAOB B 4664 BYSKE, sbst.1.
3 Dvs. snöslask el. dyl.; se SAOB S 6360 SLAGG, sbst.4.
4 Dvs. dragande, dragning; se SAOB D 2245 DRÄKT 1 d.