A12:18


(Rubrik:)1

Geometrisk charta öfwer Södre Öhrarne i Danaryd2 skiepz-
            lagh,
(och Riala sochn.)
                   
3-Blidö socken-3


(Karttext:)

Oxhallzby möther på denne sijdan

Dömanören
Norrudden
Trädz grune
Nättörarna
Sanchören
Emillan deße öyar ähr största diupet 2 1/2 fambn med många löngrunner.
Fyra wijnter nottwarp till hwardera öhn, som finnas här emillan.

Prackwijken
2 allnar diupt notwarp
4 alnar diupt
och nottwarp
Lång näß wijken
Lång näße
Lång näß ören
Måßören

Wästernäswijken
Fääören
Gubben
Byfladan
Åhsen
Bara slät mark medh enbuskar.
Långoren4

Bredören
Nottören
Detta och ett nottwa<r>p
Södervdden
Bara gall-strandh

Geometrice afmädt och vthrechnad
af undertechnadh. In Anno 1689.
                            I: Strandman
                                                manu propria

Schala ullnarum


1 Uppe till höger om rubriken står folionumret 41, och längst upp till höger en teckenföljd som ser ut som rerna el. dyl. Nere till höger på sidan står kartnumret 18, och längst ner till höger har antecknats "Numero 8:".
2 Ovanför ett struket Riala.
3-3 Tillfogat i senare tid, då också parentestecknen på föregående rad fördes in.
4 Troligen fel för -ören. Udden heter nu Lambören.