A12:18


                                                                                                                                    Tunner       Kappar       Somar <laß>
                            Notarum Explicatio1

            Södreöhrarne består af 2ne mantahl 4 åboer 2 öhrelandh.
A:    Eena åhrs vthsäde af grof röösand öhre- och klapper med tunn
        jordh vppå                                                                           2 tunnor   4 kappar
B     Andra åhrs vthsäde af samma jordmån                                  1 tunna

        Till denne by finnes ingen skough hwarcken till giärdzlefång2 eller wedebrand
        vthan allenast litet eenebuskar och smått ahle byskie.

C:    Engian består af hårdwall och små starr, men ähr allt öfwerwuxen
        medh eenebuskar och små ahlar, sampt med otahlige steenar på
        bemälte engh.
        Hööslaget bestiger högst till heela byen                                   22 laß
            med deres små täppor inrechnadt.

        Ganska sweekfullt fiskie, allenast lijtet höst och wåhr,
        ähr fuller nagorlunda3 bättre skiööt fiskie vhti hafzklipporna
        5 mihl och sedan vthrodden 1 1/2 mihl vthom all skiergård
        hwillcket tillförende hafwer warit någorlunda, men nu
        på någre åhr knapt fått wintter fisken till egit behoff.

D:    Bodskieret ähr muhlbeten till deß engiarna blifwa berga-
            de

        Niellß Oluffßon.
        Eena åhrs vthsääde                                                                17 kappar4
        Andra åhrs vthsääde                                                                8 kappar                                   12 1/2            5 1/2
        Hööslagh                                                                               5 1/2 laß

        Johan Thommeßon lijka vthi ååker och engh.                                                                             12 1/2            5 1/2
        Oluff Larßon sammaledes.                                                                                                         12 1/2            5 1/2
        Oluff Erichßon hafwer och lijka som de andre grannarna.                                                           12 1/2            5 1/2


1 Längst upp till vänster står folionumret 42.
2 Se SAOB G 1622 GÄRDSEL-FÅNG.
3 Fel för nå-.
4 Därefter klammer som för ihop denna rad med nästa.