A12:21


                                                                                                                                               <Tunnor       Cappar       Sommar laß>
                          Notarum Explicatio.1

        Runna består af 5 hemman 16 5/6 örs land.
A.            Ena års uthsäde vthi skiön leerjord uthj Noråkren                 25 tunnor    82
B.            Östergierde och leerjord                                                      19 tunnor    8
C.            Andra åhrs uthsäde i Södergierde och aff
                godh lerjord till                                                                    39 tunnor  16
D.            Storängen hårdwals äng                                                       82 laß
E:            Skierängien och skiönwalsäng                                            250 laß
        Rolant Eließon 4 2/3 örs land
                Ett års uthsäde                                                                     12 tunnor  13 3/5
                andra åhretz dito                                                                  10 tunnor  19 1/5
                                åhrligit vthsäde                                                                                           12              143
                Höslag i Storängen                                                              22 24/252                                                               52 24/25
                             Skierängen                                                             30 laß
                        Een wreet om utsäde                                                                      13 cappar
1:     Lars Perßon frelsehemman 1. 3 1/3 örsland
                Ena års uthsädet                                                                    8 tunnor  28
                andra åhretz dito                                                                   7 tunnor  28 4/5
                                åhrligit vthsädet                                                                                            8                7
                Höslag i ofwannembbde angiär4                                                                                                                       37 24/35
        Erich Anderßon frelsehemman 1/2. 2 1/3 örsland
                Ena års uthsäde                                                                     6 tunnor    6 4/5
                andra dito                                                                             5 tunnor    2
                                åhrligit vthsädet                                                                                            5              21              26 1/2
                Hoslag5 in alles6
        Hans Erßon abalienerat cronehemman 1/2  3 örs land
                Ena åhretz uthsäde                                                                7 tunnor  27 23/25
                andra dito                                                                             7 tunnor    3 1/5
                                åhrligit vthsäde                                                                                             7              15 cappar
                Höslag in alles                                                                                                                                                 32 1/4
        Eri<c>h Staphanßon skatthemman7 1  3 1/3 örs land.
                Ena års uthsäde                                                                     8 tunnor  28 cappar
                andra dito                                                                             7 tunnor  28 4/5
                                åhrligit vthsäde                                                                                             8                7
                Storängien                                                                           16 2/5 laß
                Skerängen                                                                           21 3/7 laß                                                             37 29/35
        Denne by hafwer ingen uthmark hwarken
        till wedbrand eller muhlbete uthan lijtet
        småå buskar uthj åkern
        Fiskie uthj Brunfiählen eller Thuna wijken


1 Längst upp till vänster står folionumret 48.
2 Därefter klammar som för ihop denna rad med nästa.
3 4:an ändrad, liksom 2:an i 12. Något svårtytt, och stämmer inte som genomsnitt av de två årens sådd.
4 Fel för ängiar.
5 Fel för hö-.
6 Härefter svagt diagonal linje till början av de tre högerspalterna.
7 skatt är tillfogat över raden.