A12:23


                                                                                                               Tunner       Kapper       Som-
                                                                                                                                                    merlaß
                          Notarium Explicatio1

        Thuna herregård är abalienerat crono. Hafwer
A.    Ena åhrs vthsädhe, som ähr i Södergierde, och Ladugierde
        mästedehls leer jord, och Mälbygierde beståår aff swart
        mylla och moojord, humbelgården inrechnat, till uth-
        säde samma åhr                                                    39 6/72

B.    Andra åhrs uthsäde uthj Stoor Gierde som är aff
        leer och moojord till                                              41 1/7
                                    Åhrligit vthsädhe                                                    40 1/2
C     Hööslag på Kongz ängien skiönwahll och starr 3-1/2 parten-3 2304
D:    Näß ängien af samma wall som dhe andre                            100
E     Höslag uth Diurgården skiön wall med starr-
            botn till                                                                             25
F:    Wåtängien starr wals äng till                                                   14                                              445
G:    Shnåltäppa                                                                            12
        6 laß åkerslåtten årligen                                                         6 NB5
        Noch mahwaldz6 ängh till                                                        8
H     Cristenhollmen skiön wahl och starr                                       50

        Till denne herre gård finnes nödtorfftig skoug
        doch småå timberskoug som sielfw cartan
        vthwijsar.
        Gott fiskie uthj Salt siöön winter och sommar.


1 Längst upp till vänster står folionumret 52.
2 I spalterna för tunnor resp. kappar till höger har tal skrivits in men sedan raderats så att de inte kan säkert tydas på faksimilen, men det första kan vara 40 1/2 (jfr längre ner i samma spalt).
3-3 Tillfogat i efterhand.
4 Därefter klammer som för ihop denna rad med de åtta följande (t.o.m. 50).
5 Ej helt säker läsning, men verkar ha markerats så för särskild uppmärksamhet.
6 Se SAOB M 7 MAD-VALL.