A12:25


                                                                                                                                                       Tunnor       Cappar       Sommar-
                                                                                                                                                                                            laß. Höö
                          Notarum Explicatio1

        Mallm ähr allennast 1 lijtet abalienerat crono hemman eller weder lagh
        emoth Tälliö.
A:    Hafwer ena åhrs vthsädhe vthj Öster gierdhe aff moo- och leerjordh till    5 tunnor  16 cappar
B     Andra åhrs vthsädhe vthj wästergierdhe och aff moo- och leerjordh         5 tunnor  24 cappar
C:    Ett lijtet torp, hafwer ena åhrs vthsädhe aff swartmylla till                                           8 cappar
        Andra åhretz vthsädhe af swartmylla och moojordh                                                   8 cappar
D:    Hööslagh vthj Mallm engien af skiönwall                                                  48 laß
1 och 2 Finnes och på denne bys ägor twene styckien miöhlqvarnar
        som rechnas wara medh öfwerfall, hwilka brukas af Thuna herre gårdh
        bewijses wara så wähl som åkren och engien gifwit vthj wederlagh
        emoth Tälliö, 3: ähr och een lijten miöhl-qvarn2 som och brukas effter detta hemman
        Till denne gårdh finnes små granskough sampt tall byskie, nor vthj
        breden på bemelte skough 650 alnar längden 1300 alnar, i öster
        ifrån byn och småt byskie till wedhbrandh, fijskie vthj Salltsiön.


1 Längst upp till vänster står folionumret 56.
2 miöhl- står över raden.