A12:26


                                                                                                                                                       Tunnor       Cappar       Somm<ar->
                                                                                                                                                        åhrligit       vthsäde        laß.
                              Notarum Explicatio.1

        Tälliö beståår aff 2ne hemman 22 örslandh. 1 frellse och 1 abalienerat cronohemman
A:    Ena åhrs vthsädhe vthj Nor gierdhe medh wretten moojord med lijtet leer iblandh
        emoth bäcken                                                                              17 tunnor  10 2/3 cappe
B:    Andra åhrs vthsädhe leer- och moojordh till                                  20 tunnor  16 cappar
C:    Siööengien skiöönwallz engh till                                                     42 laß2
        Hårdwall och star till 22 laß vthj Söderhägn                                  22 l                                                                          88
D:    Norrhägn måßwallz engh till                                                          12 l
E:    Gudh engien starr wallz engh medh måßbåttn                                 12 l
        Fines och på denne bys ägor twene torp  Gudh torpet och Kåhl torpet
        aff ganska sweckligh3 jordmån. Vthsädhe åhrligen aff bådha torpen till hoopa                                1 tunna       4
        Bemelte torp hafwa och hööslagh aff starrwall till                                                                                                              12
        Till denne by finnes ännu något timberskough till egit behoof wästeruth
        Längden på skougen 1/8 mihl, och wäster norr vth 1/6 mihl på på dee andra
        sijdor intet4 vthrymme. Medellmåttigh muhlbete. Lijthet fiskie effter mörth om wå-
        ren j Salltsiöön, så och lijthet fiskie vthj Norrträsket5.

                              Grannarna.
        Hans Erichßon 1 mantahls abalienerat cronohemman 12 örelandh
        Ena åhrs vtsädhe vthj Norrgierde med wrethen mestedelles moojordh
        medh lijthet leer iblandh                                                                  9 tunnor  17 1/15
        Andra åhrs vthsäde vthj Södergierdhe                                          10 tunnor    5 9/11 cappe          9               27 73/175
        Hööslagh vthj Siööengien aff skiönwall till                                     22 11/10 laß2
        Hööslagh vthj Söder hägn                                                            11 1/116 laß
        Vthj Norrhägn måßwalls engh till                                                    6 6/11 laß                                                                    46 10/11
        Gudh engien måßwallz engh                                                           6 6/11 laß
        Löper på detta hemmanet effter proportion vthj torpen vthsädhe åhrligen                                                       19 7/11
        Måßwallz engh vnder torpet                                                                                                                                               6 6/11
        Erich Erichßon 1 mantahl frellse 10 örslandh.
          Ena åhrs vtsädhe vthj Norr gierdhe medh wretten                         8 tunnor  10 2/3
          Andra åhrs vthsädhe vthj Södher gierdhe                                      9 tunnor  10 2/11
          Åhrligit vthsädhe                                                                                                                         8               26 14/33
        Hööslagh vthj Siööengien                                                             19 1/11 laß
        Hööslagh vthj Södher hägn till                                                      10 10/11 laß
        Vthj Norrhägn  måßwallz engh till                                                   5 5/11 laß
        Gudh engien  måßwallz engh                                                          5 5/11 laß                                                                     40 10/117
        Effter proportion vthj torpen vthsädhe åh<r>ligen                                                                                          16 4/11
        Måßwalls endh8 vnder bemelte torp                                                                                                                                    5 5/11


1 Längst upp till vänster står folionumret 58.
2 Därefter klammer som för ihop denna rad med de tre följande.
3 Se SAOB S 15120 SVIKLIG 3.
4 Över raden med införingslinje.
5 Heter nu Storträsket på Topografiska kartan.
6 Talet är ändrat, och bråktalet osäkert pga bläckutflöde.
7 Summeringen har tillfogats efter att nästa rad skrivits. Bråktalet är till större delen dolt av oförsiktig lagning.
8 Fel för engh.