A12:27a


                              Notarum Explicatio.1
                                                                                                                                                               Tunnor       Cappar       Sommar
                                                                                                                                                                                                    laß
                                                                                                                                                                                                    höö.
        Noröö består af 2ne mantahl, 18 örsland
B2    Hafwer ena åhrs vthsäde af tallmojord til 3-18:16 och No 3 :  3 tunnor giör-3       21 tunna  16 cappar

A:4   Ähr andra åhrs vthsäde af dito jordmohn med leer ibland 5-med N<o> 1 och 2:-5  17 tunnor  16
        Hööslag i Stoorängien af hårdwall til    O:5                                                         16 laß
C:    Byängien starrwalls äng                                                                                      24 laß
D     Hästängien skiönwall                                                                                           7 laß
E:    Bys löthan hård och starrwall                                                                              10 laß
F:    Brelöthan af samma wall                                                                                       4 laß
G:    Twuf ängien hårdwall med starr ibland                                                                  6 laß                                                            67

        Til denna by finnes allenast skoug til gärdzelfång6 och weedebrand.
        ringa muhlebete.
        Hafwer lijtet fiskierij utj bägge wijkerna, så wäl utj Präst- som Stafwa wijken

                                  Grannarna.
1.     Erich Staffanßon  skatte 9 örsland
        Ena åhretz uthsäde                                                                                            10 tunnor  22
        Andra åhretz uthsäde                                                                                          8 tunnor  24
                                                Åhrligit vthsädhe                                                                                          9               23
        Hööslag effter sitt örestaahl som är hälften af byn                                                                                                                     33 1/2
2.     Hemmanet lijka skatt och öretaal som näst förestående.                                                                        9               23              33 1/2


1 Längst upp till vänster står folionumret 60.
2 Skrivet på ett tidigare A med svart bläck.
3-3 Tillfogat med rött bläck. 18:16 (dvs. 18 tunnor och 16 kappar) står ovanför raden med införingslinje.
4 Skrivet på ett tidigare B med svart bläck.
5-5, 5 Tillfogat med rött bläck.
6 Se SAOB G 1622 GÄRDSEL-FÅNG.