A12:28


(Rubrik:)1

Geometrisk charta öfwer Skånsta utj Danderyd2 skiepslagh och Åckers sochn


(Karttext:)

Scala ulnarum.

Åby ägor på denne sijdan.
Hagsta möther pa3 denne sijdan
Denne linien ähr iagh eij säcker om emedhan iag henne eij har aftagit
uthan will framdehles söckia tillfälle dertill.

Grof starr wallz eng
Tallmojordh
Sand och örjordh
Små starrwallz engh
Hård lera
Hård lerjordh
Små gran och tallbusker
betzhaga
betzhaga

Afmädt och vthrechnadt af
undertechnadhe Anno 1690.
                        I: Strandman
                                        manu propria

för jemföring emot 1691 års skattläggning, är denna
charta reviderad 1750 och till uträkning riktig befunnen
    betygar            Christopher Faxell


                          Notarum Explicatio.
                                                                                                                                    Åhr<l>igit vthsäde         Höö-slag
                                                                                                                                   Tunor         Cappar        Sommar-
                                                                                                                                                                          laß
A:    Skånsta äro 2nne crono hemman4 och 1 frälße hemman5
          weeta eij sine öhretahl, utan hafwa 16 stänger in alles
        i by första frelße hafwer 5 stänger andra crono 7 stänger
        tridie crono 4 stänger.
B:    Första åhrs utsäde hårdh leeriord med tallmooiordh iblandh   3 tunnor  12 kappar
C:    Af leer jordh uthi samma giärde                                            8 tunnor  24 kappar
D.    Sand och öhriordh                                                               2 tunnor  12 kappar

E     Andra åhrs utsäde af leeriordh med lijtet moo o<c>h swart-
        mylla iblandh                                                                       9 tunnor
F:    Uthi samma giärde tall mooiordh                                           7 tunnor                   
                    Båda åhrs utsäde till hela byn                                 30 tunnor  16 kappar
                            Engiarna6
G     Stoor slättan till heela byn af starrwall7 engh                                         48 laß
H:    Ofwan för halsen af små starr och mycket ringa wäxt                           11 4/7 laß
I:     Under storre8 crono hemmanet 1 torp om uthsäde
        af moo och öriordh        Åhrligen                                                        29 1/2 kappe
        Måß walz engh till                                                                                   6 laß
K:    Ett torp som hörer under gref Gabriel Oxenstierna som
        räcknas på frelße hemmanet om utsäde åhrligen
        af swart mylla och skougz leera                                            1 tunna   30 kappar
        Engh till af starr och måßwall                                                                 6 laß
        Till denna by fins tarvskoug till 9-giärdsle fångh-9 och weedbrandh
        af små tall och gran skough, utan någon lijten planckståck
        medh medelmåttigh muhlbete inthet fiskerij eller annat willkor.
1.     No 1    Frälse hemman 5 stänger under gref Gabriel Oxen-
        stierna.    Ena åhrs utsäde                                        4 tunnor  17 kappar
        Andra åhrs utsäde                                                   5 tunnor                  
2.     No 2    Crono hemmanet 7 stänger, ena åhrs
        utsäde                                                                     6 tunnor  11 kappar
        Andra åhrs uthsäde                                                 7 tunnor
        Torpet                                                                                    29 1/2 kappe   
                                                     Åhrligit                                                                       7                 4 1/4
            Hööslag af små och grof starr                                                                                                                  18 4/7
               No 2    Eng in alles af små och grof starr                                       25 laß
                  20 der af på Stoor slättan g<r>of st<a>r10 och 5 af Skier-
                     pan små starr                                                                           5 laß                                               25
                        No 3  Crono hemmanet hafwer 4 stänger i propo<r>tion
                           emot dee andra. 1a åhrs utsäde             3 tunnor  20 kappar
                              Andra åhrs utsäde                             4 tunnor                   
                                                             Åhrligen                                                             3               26
                                    Hööslag af Stoorslätten af starrwall                         12 laß
                                       På Skiärpan små starr                                           3 laß                                                15


1 Uppe till höger om rubriken står folionumret 61, och uppe till höger om detta har senare antecknats talet 19. Nere till höger på sidan står kartnumret 28, vilket syns på föregående faksimil, A12_73 med ihopvikt karta, men är det enda ytterligare som inte framgår av denna faksimil med utvikt karta.
2 Ovanför ett struket Åckers Riala.
3 Fel för .
4 En stapel för lite i -mm-.
5 En stapel för mycket i -mm-.
6 Underrubrik som av allt att döma tillfogats efter att nästa rad skrivits.
7 Det första r:et har skrivits på felskrivningen ll.
8 Kan vara fel för större, men jfr SAOB S 12174 STOR, adj.
9-9 Se SAOB G 1622 GÄRDSEL-FÅNG.
10 Delvis svårläst pga slitage i pappersveck.