A12:63-4(Rubrik:)
Geometrisk delineation öfwer Nääset och Backa uthi Frötuna sochn, hwilka nu höra under Norrtällie stadh, tillijka
med en qwarn och åhlfiske.
Är uti Frötuna skepslag beläget.


               Notarum explicatio.
                                                                                                   Åker.  Höö
Backa och Näsetz åker bestå aff sandmylla                               tunnor.  lass.
och swart mylla lijtet ofwan pa, der jemte finns på ett eller annat
stelle gässejord och kärriord i åkren som
stadzboerne nu degl1 bruka, stiger till,                                         35.
Noch der husen stå finnes den platzen R,                                     18. 6.
Sin mästa äng hafwa dhe ett godt stycke uthom
staden och det mästa i Long gorens engen
som består af måsswall med lijtet starr
beblandat till 31 tunneland, räknat
2 lass på tunnelandet, blifwer der på,                                                    62 lass.
Engen L, Dalen af måsswall till,                                                            16 lass.
K. Mölnartegen dito,               till,                                                        14.
Deen andra ängz styckerne wijd Long gores
torpet A, af samma wall kunna gifwa,                                                   16.
Åker stycket Q, uthmed torpet har tillfö-
rende warit ängzmarck, men nu brukat
till åker uthi 20 åhrs tijd är,                                                           3. 6.
B. Ähr åhlkaretz eller åhlhusen som står wijd åhn som går igenom staden.            Om desse qwarnar
       har ingen underättelse hwad det åm åhret importerade                }           kunde intet wist
C. Ähr Borqwarnen och säijes Backa der hafwa stådt.                                         inhämtas hwad dee
D. Ähr Biörnöö herregårdzqwarn.                                                                        om åhret importerade.
E. Stadzens qwarn.   F. Här seijes Näset hafwa stådt.
G. Här hafwer Frijdz torpet warit.  H. Här skall
Lillbacka hafwa stådt.  Nodtörfftig fiske uthi Nårrtellie fiälen och mulbet,
ingen skog.


(Text vänster om Notarum:)
Desse hemman Backa och
Näset ähro aff framledne
grefwinnan fru Cicilia
till haga gifne i byte till
cronan emot een qwarn
och ett åhlfiske wijd Nor-
tällie.


(Text nedre vänstra hörnet:)
Qwarnen E är under staden till des
nytta. Åhlfisket har borgmästaren
på sin löön och upsatt i byte för 20 daler
sylfwermynt. Syltbacka är ett halft mantal
och Frijdztorpet 1/4 mantal, deras åker
ligga ihopblandade. Engen till staden
kan man ingen underrättelse hafwa
om, om den lyder till Backa eller
Näset. Näset är 6 örsland.
Backa hafwer man ingen un-
derrättelse om huru många öresland det
hafwer warit.
Stadzåkeren betecknas med S, som beståår aff
   Näsetz och Backas byägor.
J. K. L. M. N. O. P ähro uthängiar
ifrån staden och liggia ibland
andra byägor, höriga för den
skull intet till sammans med
stadzägorna. Dee liggia uthi Hörnacka
och Knutby ägor, såsom och uthmed
Norrtälliefiälen.


(Karttext högra:)
Hårnacka ägor på denna sidan.
Skogz holme aff små graan och tallskogh.
Longarns engen aff moswall och med starr lijtet beblandat.
Oduglig backe.
Möl-nar tegen.
Knutby ägor på denna sijdan.
Oduglig.
Moswall och lijtet starr.
Eng till Nor-tellie.
Nortellie fiälen.


(Karttext vänstra:)
Engen Dalen aff moswall.
Nortellie fiälen.
Slätten eller Longarn.
Nortellie fiälen.

Sand mul-la.
Andra by ägor.
Andra by ägor.
Andra by ägor.
Andra by ägor.
Brygge gårdens ägor på denna sijdan.
Här skall Lillbacka hafwa warit.
Odu-glig.
Kärr jord.
En rå som skillier staden, Bryggaregården och Bältaretorpet.
Gäse jord.
Een odu-lig backa.
Bergh och backar.
Sand mylla.
Stora bergh.
Biörn-öö herre-gårdz ä-gor på denna sijdan.
Sandmylla.
Sand mylla.
Här säijes Frijdztorpet hafwa stadt1.
Kålsängz täppor.
Åhlhus.
Stadens ägor och huus på denna sidan.
Swart mylla och leerjord.
Sandmylla.
Här säijes Backe skola stådt.
Kålssängz täppor.
Borqwar-nen.
Biörnööqwarn.
Norrtällie stadz kyrkia.
Stadzens qwarn.
Linda.
Rådstugun.
Här säijes Näset hafwa stådt.
Norrtällie fiälen.


____________
1Fel för dagligen?
2Fel för stådt.