A12:66-7c(Rubrik:)
Geometrisk delineation
öfwer Giörla och Östham-bra byar uthi Frötuna
sochn i Ros-lagen.


            Notarum explicatio.
                                                                                             Tunnor. fiärding. höö.
A. B. C. D ähro 4 grannar uthi Giörla by uthi Frötuna                                         lass.
sochn dessa bönders åkeren P, består aff swart mylla
medh sandbotn och wijd byn ähro wretarne mycket stenige, är till 36 tunna 1 fiärding.
Engen wijd byn är temmelig < >acker aff hårdwall och
något måswall ibland till,                                                                                      42.
Noch hårdwalls eng wijd byn,                                                                               9.
Engen een uthfiall1 wijd Skallnäset benämbd, af måsbotn Östhambra tillhörig,    100.
Een uthfiälls eng wijd Biörknäss aff måswall Östhambra boernes,                        80.
Noch ett ängzstycke wijd Biörknäs hwarest alla grannar Giörla boerne få,           44.
Noch hafwa Giörla och Östhambra uthi små uthängar
wijd Biörknäs af måss och starrwall till,                                                               80.
E. F. G. H. ähro fyra grannar uthi Östhambra hwilkes
åker S, består aff swartmylla ofwanpå och ibland moo jord och sandbotn till, 41 tunna.
Uthi Östhambra ägor wijd Biörknäs ligger ett stycke
åker af swart mylla till,                                                                        2 fiärding.
J. Östhambra torp hwarest såås 2 tunnor och 2 fiärding, åkern af swart-
                                                                      <my>lla och sandbotn, 2.  2 fiärding.
Ängen wijd Östhambra by belägen, af temmelig god wall
dock mossblandat, är 10 tunland och 3 lass på tunlandet  räknat,                     30.
Desse byar, nembligen  Östhambra och Giörla hafwa något
fiskewatn i siön Limmarn, ehuruwäll Giörla
boerne klaga sig att the blifwa uthstängde der i från
af Biörnöö härskap betiente . The hafwa ingen
skog. Uthängarna som ofwan till uthräknade finnes kunde ey för watn skull och stoort watn
aftagas, doch tog iag så < >cket mögeligit war circum-ferentzen och giorde der
                                                                effter förslag på engen som förbe-mält är.
K. Ähr een lijten wacker aspelund.
L. Ähr een stoor skogzbacke <lig>andes emellan Öst-
hambra och Giörla åkergier<d>er.
M. Ähro stenrössior och odugelige backar uthi åkren.
N. Åker som ligger igen till ungefär 6 tunneland.
O. Een lijten skogzlund af biörck och gran som kunde till äng utsees.
C. A. B. Betzhagar der uthi 20 kalfwar kunna der hållas.
                                                                                     Niclas Seltin.

Nota Bene. Engarna ähro effter mitt
förslag uthräknade effter
som det befinnes uthi be-
skrifningen, uthan något
wist förslag på pallm räk-
ningen.
Uthi siön Limmaren hafwa Giörla och Östham-
bra bra fiskewatn af gäddor, abborar och an-
nan små fisk, dock klaga Giörla boerne att härskapet
                                                            will förtaga dem sin rätt
                                                            der uthi.
R. Denne engen prätendera på Biörnöö
Östahmbraboerne ifrån Giör-
le boerne, säijandes deras
byskilnat uthi engen wa-
ra wijd Q.
Giörla by består aff 2 öre och 6 penning land.
Östhambra har 2 öresland och 8 penningar.


(Karttext vänstra halvan:)
Nortellies ägor stöter här.
Rör.
Een lijten biörklund med små tranbuskar ibland.
Frötuna Prestebordz ägor på denna sijdan.
Graan och tall skogh
Betz haga domaren i byn tillhörig.
Een betzbacka.
Betz haga.
Betz haga.
Swart mylla med sand botn.
Betz hage.
Betz hage.
Asplund.
Giörla by.
Domarens hage.
Erick An-ders ha-ge.
Betzhaga.
Kiäl-la.
Swart mylla ofwan på med sandbotn.
Hardwalls2 eng.
Odu-gli.
Oduglig marck och backar.
Lijtet swart mylla ofwan på och sand botn.
Lijtet swart mylla ofwan på och sand botn.
Berg.
Odu-gli.
Oduglig mark.
Swart mylla och sandbotn.
Byskilnaden.
O-du-gli.
Odu-gli backa.
På denna sijdan grentzar Melinge-holm.
Linde.
Linde.
Odugli backa.
Hårdwalls eng med något måsse ibland.
Melingeholms öö.


(Karttext högra halvan:)
Här är ingen wiss skillnat emedan Östhambra by hafwer tillförende hört under härre-gården Biörnöö.
Lijtet swart mylla med sand botn.
Östhambra torpet.
Graan och tall skogh.
Swart mylla med sand botn.
Biörnöö ägor på denna sijdan.
Odugli eng.
Lijtet swart mylla ofwan på med sand botn.
Swartmylla ofwan på med sandbotn.
Lijtet swart mylla med sand botn.
Östhambra by.
Hårdwalls eng något måss blandat hörer Östhambra boerne till.
Swart mylla med sandbotn.
Lijtet swart mylla med sand botn.
Een lööt där man hwart annat åhr slår.
Linde.
Linde.
Linde.
O-du-gli.
Odu-gli.
Limmaren lacus.
Hårdwalls eng.
Starr blan-dat eng.
Ekebacka.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


__________________
1Fel för  uthfiäll.
2Fel för hårdwalls.