A12:71                Notarum explicatio.                                                                   Tunnor. Cappor. Sommar-
                                                                                                                                                lass höö.
     Wettershaga består af 5 hemman 10 örsland.
A.  Hafwer ena åhrs uthsäde af sandjord och swartmylla,  11.  2 4/7.
AB. Uthsäde samma åhr af swartmylla och gruusjord,       14.  2 2/7.
B.  Andra åhretz utsäde af sandjord,                                 10.  10.
O.  Dito samma åhr leer och swartmylla,                             7.  22 3/16.
P.  Än swartmylla i samma giärde til,                                   3.  11.
                         Ängerna.
E.  Långängien hård och starrwalls äng til,
F.  Hööslag uti Wijkängien til heela byn,
G.  Hööslag i teegskifftet med Wijkboerne,
                                                                                                                                                     250.
1.  Påfwel Olofssn wätter 2 örsland, lijka som effterfölliande hans 4 grannar
         uti åker, äng, skoug, mark och fiskiewattn.
     Hafwer ena åhrs uthsäde,                                              5.  5 12/35.
     Andra åhretz uthsädhe,                                                  4.  8 3/5.
                  Åhrligt uthsäde,                                                                                          4.  22 47/70.
     Hööslag in alles til heela gården,                                                                                                  50.
2.  Erich Mattzon 2 örsland, hafwer lijka skatt och örstaal som nästföregående,             4.  22 47/70.  50.
3.  Anders Johanson 2 örsland, hafwer och lijka skatt och örstaal som näst föregående, 4.  22 47/70.  50.
4.  Anders Olofson 2 örsland, har äfwen lijka skatt och örstaal som föregående,            4.  22 47/70.  50.
5.  Per Johanson 2 örsland, lijka skatt som de andra,                                                    4.  22 47/70.  50.
     Til denna by finnes nödtorfftig skog til timber, gärdzel och weede-
     brand i lag med Wijk och Slängzboerne som finnes innom en röögång.
     Godt fiskie med strömingz noth sampt näth och annan redskap.
H.  Wijk består af 1 hemman 4 1/6 örsland, på hwilket äre 2:ne åboer.
1.  Hafwer ena åhrs uthsäde i wästergiärde af leer och moojord,    9 tunnor.
2.  Andra åhretz utsäde i östergiärde af swartmylla,                        1.  27 6/7.
3.  Hård moojord til samma uthsäde,                                             5.   8.
4.  Sandjord i samma giärde,                                                         1.      1/7.
                    Åhrligt uthsäde,                                                                                       8.  17.
     Hööslag af hård och skiönwall med starr ibland til,                                                                      100.
     Til denna by finnes äfwen lijka wilkor som näst föregående.
J.  Slängzboda är 2:ne hemman 4 öre 10 peningeland.
     Hafwer ena åhrs uthsäde af leer och mojord,                             6.
     En wret til samma åhrs uthsäde som no 6 uthwijsar,                       22 6/7.
     Andra åhretz uthsäde af samma jordemohn,                              6.  20 4/7.
                  Åhrligt uthsäde,                                                                                         6.  21 5/7.
     Hööslag af hårdwall och starr,                                                                                                     80.
     Til denne by finnes och lijka wilkor som föregående.
K.  Ähr Uhröhn som ähr twijst platzen emillan
     dässe 3:ne byiar och Löparöön häfdar.