A12:73                   Notarum explicatio.
                                                                                                                                                          Tunnor. Kappar. So<mmarlass>
Oxhallsby består af 9 hemman som är 9 öres landh, äre 18 åboer med ändåck flerre.
Eena års uthsäde af sandh och leerjordh,                       10 tunnor 8 cappar.
Uti samma gierde bara sand och gruus jordh,                  9 tunnor 24 kappar.
Andra åhrs uthsäde af bara sand och gruus jord till,         8 tunnor 6 kappar.
Af samma jordmåhn,                                                      1 tunna 4 kappar.
Sandwretan af ringa werde,                                            1 tunna 16 kappar.
Alla sandwreterna bestiga tillsammans till uthsäde,           3 tunnor.

                         Engiarna.                                                                       Transport, 35 1/2 lass.
Små starr till Helleby,                           3 lass.                Till no 5 dito wall                  1 1/4 lass.
Måswalls eng widh byn till no 7 och 9, 8 lass.                 Till no 4,                               1 lass.
Skenwalls engh till no 4,                       2 1/2 lass.            Till no 8 samma wall,            1 1/4 lass.
Samma wall till samma hemman,           2 1/2 lass.           Storhagen af små starr till hela
Hårdwalls engh öfwer wägen medh små                         byen,                                 36 lass.
löfskough,                                            2 1/2 lass.           Till no 5 och 6,                       1/2 lass.
Hårdwall till samma hemman,                1 1/2 lass.           Till no 8 små starr med måss-
Små starr och hårdwall till no 4,            2 1/4 lass.            bottn,                                   1/2 lass.
No 3 små starr,                                    2 lass.                Till no 3 och 6 skiönwall,     5 lass.
Hårdh skiönwall och starr till hela byen, 5 lass.                Till hela byen samma wall,   6 lass.
Till no 4 eng af mästedehls buskar,          1/2 lass.            Hårdwall till no 1,                1 lass.
Stoorgåhlen hårdwalls engh,                  1 lass.                Slått uthpå Granöhren till,    3 1/2 lass.
Jungbergz engen till no 9,                      1 lass.                No 3 wijdh byen starrwall,   2 lass.
Öde och under fäfoot.                                                    No 2 engh,                            1/2 lass.
Hårdwall och små starr till no 3,            2 1/2 lass.           No 9 dito,                            2 lass.
Till no 3 samma wall,                            1 1/4 lass.
                               Transporterat,     35 1/2 lass.                                   Summa,     96 lass.                                                        96.

Emedan de ähre lijka stora till andra ägor uthrymme och willkor, så rächnas och desse engiar der effter
i dy de säija sig allenast hafwa 1 öre på mantahlet.

                             Grannarna.
Erich Carlsson, Mårtten Nillsson och Johan Nillsson hafwa åhrligit utsäde af ofwan nembde swaga jordmån, 1.    28.   10 2/3.
Nills Larsson, Oluff Nillsson och Anders Nillsson, lijka ägor och willkor som föregående,                             1.    28.   10 2/3.
Swen Ingemarsson, Pehr Andersson och Pehr Mattsson dessa och lijka mycket,                                          1.    28.   10 2/3.
Johan Steensson och Pehr Olufsson, hafwa sammaledes,                                                                              1.    28.   10 2/3.
Oluf Andersson och Erich Nillsson, äfwen så desse som effterfölliande,                                                        1.    28.   10 2/3.
Erich Andersson och Anders Olufsson lijka med de andra,                                                                           1.    28.   10 2/3.
Pehr Olufsson, Pehr Mattsson och Oluf Larsson och så mycket,                                                                   1.    28.   10 2/3.
Johan Persson och Erich Persson,                                                                                                                1.    28.   10 2/3.
Det nijonde hemmanet alldeles öde,                                                                                                             1.    28.   10 2/3.

Till denne by finnes ingen annan skough, utan små granar som ey äre annat än till giärdzle
fångh, stöör och wedebrand duglige.
Fiskerij med noot, näät och skiötar kring landh och strand, hwar med de kunna  få sitt dageliga
uppehälle, men intet utan ringa till sahlu, de hafwa fuller och skiötfijske ytterst uti hafz-
klipporna 5 mijhl ifrån byen, men nu på femb eller 6 åhrs tijdh knafft fått wintter-
fiskien till egit behoff och intet till sahlu.