A12:75                   Notarum explicatio.                                            Lerjord. Moblandad. Mojord. Hård-. Star-.
                                                                                                               lerjordh.                      wall.    wall.
                                                                                                   tunnor.  tunor.           tunor.      sommar
                                                                                                  cappa.  cappa.          cappa.     lass.
     Neder Nähs består af 4 heman á 22 öre 18 penningar i
     byamåhl sampt en skatte uthjordh till no 2 uti
     Öfwer Nähs om 4 öre, så att heela byn är 26 öre
     18 penningar.
Littra.
A.  Hafwer åker dhet ena åhret,                                                   27.  20.
B.  Dhet andra åhrs uthsäde,                                                        11.  20.               10.  29.
C.  En wreet till samma åhr.                                                                                      2.  30.
D.  Nor ängen,                                                                                                                                    42.
E.  Söder äng,                                                                                                                                     77.
     Åhrliget uthsäde på hela byn,                                                   19.  20.                 6.  29 1/2.          119.

No.                            Grannarna.
1.  Skatte hemanet om 5 öresland, hafwer åker åhrligen,                3.  21 41/107.        1.  33/107.             22 78/321.
     Item en uthjordh i Öfwernäs om 2 öre 16 penningar
2.  Crono hemanet om 10 öre, hafwer åker åhrligen,                      7.  10 82/107.        2. 18 66/107.         44 151/321.
     Uthjordh i Öfwer Nähs á 2 öre 6 penningar.
3.  En skatte uthjordh till no 2 i Öfwernäs á 4 öre åhrligit,               2.  22 94/107.         1.  1 5/107.           17 255/321.
4.  Skatte heman á 4 öresland 8 penningar, hafwer åker åhrligen, 3.   5 231/321.        1.  3 254/321.        19 28/107.
     Noch en uthjordh i Öfwernähs om 3 öre 8 penningar.
5.  Crone om 3 öre 10 penningar, hafwer åker åhrligen,                2.  16 68/321.           28 73/329.          15 64/321.
     I skogen hafwa dhe hwar sin lått, men dhet lilla
     crono hemantz om 3.  10 pennigar är alldeles uth-
     huggen, dhe andra hafwa något sma1 gran och
     tall till giärdzel och krafft wedebran.
     Fiske i Botna siön medel måttigt. Inga an-
     dra lägenheter.

     Beskrifningh på Öfwer Nähs.
     Öfwer Nähs består af 3 heman á 13 öre 8 penningar.
     Item en skatte uthjordh till no 1 i Neder-
     nähs á 2 öre 16 penningar.
     Noch en crone uthjordh till no 2 i Neder-
     nähs á 3 öre 16 penningar.
     En skatte uthjordh till no 4 á 3 öre 8 penningar.
     Så att hela byn består af 22 öresland.
A.  Hafwer åker dhet ena åhret i dhet östra giärdet,                                     20.                     1. 27.
B.  Dhet andra åhret uti dhet wästra giärdet,                                                16.                     7.
C.  En wreet wedh Broo siön till samma åhr,                                                                         2. 16.
     En wreet widh Saxwijken som skatte hemmanet no 1 häfdar,                                               15.
     En wreet der samma städes som är skatte i uthjordens
     no 4,                                                                                                       1. 12.
     Noch en wreet till no 1,                                                                                                          9.
     Desse 3 wreetar äro till den östra åhr wägen.
D.  Ängen östan för byn,                                                                                                                  28.  30.
E.  En äng wedh Broo siön,                                                                                                                3.
        En ängh wedh Saxwijken som skatte hemmanet no 1
1:5{ och skatte uthjorden no 5 till kommer,                                                                                               5.
       En ängh widh wäster ändan på Saxwijken som
3.  kommer crono hemanet no 3 till,                                                                                                          6.
5.  Ängh till skatte uthjorden no 5,                                                                                                            4.
1.  Ängh till skatte hemanet no 1,                                                                                                              4.
2.  Angh2 till skatte hemanet no 2,                                                                                                       6.
     Ahrliget3 uthsäde på hela byn med wreetar,                                            18. 22.     6.  1 1/2.         37.  49.

No.                   Grannarna.
1.  Skatte hemanet á 5 öresland, hafwer åker åhrligen,                                 4. 7 30/33. 1. 8 30/33.  8 27/68. 11 9/66.
2.  Skatte hemanet á 3 öre 8 penningland, hafwer åker åhrligen,                 2. 26 20/33.  27 2/33.   5 20/33.   7 14/33.
3.  Crono hemmanet om 5 öre, hafwer åker åhrligen,                                  4.  7 39/33.   29 1/33.   8 27/66.  11 9/66.
     Skatte uthjordh till no 1 i Nedernähs á 2.  16 penningar
     åhrlig uthsäde,                                                                                       2.  8 16/33.  1. 1 23/33.  4 16/33.  5 31/33.
     Crono uthjordh till no 2 i Nedernähs á 2.  16 penningar åhliget3,           2.  8 10/33.  1.  1 23/33.  4 16/33. 5 31/33.
     Skatte uthjordh till no 4 i Nedernahs4 om 3.  8 penningar
     åhrliget uthsäde,
     Skogen bestar5 af gran och ähr skifftade, kunne
     bönderna hafwa giärdzel och någet wedebran.
     Fiske i Bro siön och Saxwijken medelmåttigt.
     Inga flere lägenheter.


___________
1Fel för små.
2Fel för ängh.
3Fel för åhrliget.
4Fel för Nedernähs.
5Fel för består.