A12:78a                  Notarum explicatio.                                                                                              Åhrligit.           Hööslagh.
                                                                                                                                                   uthsäde.           sommar
     Lindris består af twänne mantal 16 öreslandh, crono 20 öreslandh                                          tunnor. cappar.   lass.
     skatte 6 öres landh.
A.  Hafwer ena åhrs uthsäde till dessa gårdar af leeriordh,                              5 tunnor 9 kappar.
     2 wreeter till samma åhr af moo och leeriordh,                                          3 tunnor 3 kappar.
B.  Andra åhrs utsäde af leeriordh i öster giärde,                                            3 tunnor 22 1/2 kappar.
1.  By wreeten af leriordh,                                                                             1 tunna 22 kappar.
O.  Wästergiärdet af hårdh leer och moiordh med örr emot backarna,            4 tunnor 6 kappar.
P.  Wäster wreeten af örriordh,                                                                     1 tunna 2 kappar.
3.4.  Ähn twänne små wreeter, ena 18 kappar, 2:dra 16 kappar sandiordh,  1 tunna 2 kappar.
                                                                                                                  19 tunnor 2 kappar.
                           Engiarna.
C.  Måssan består af starr walz ängh medh måssbotten,                               24 lass.
D.  En lijten engz haga af hårdwall,                                                                2 lass.
E.  By ängien består af starwall till,                                                              12 lass.
     Små slåter hagar hwar sina 2 stycken af små star och hårwall1,                6 lass.
F.  Cronobonden, engh af grof starr medh moos botten,                             15 lass.
G.  Nemmerst stacken, skattebonden, engh af groff starr,                             3 lass.
H.  Cronohemmanet och af groof star,                                                       12 lass.
J.  Skatt hemmanet 1 ängh af grooff och der ibland allenast 4 lass hårdwall, 16 lass.
N.  Kråckmyran af starrwall till crono hemmanet,                                         2 lass.
K.  Laduängien hårdhwall och små starr till crono hemmanet,                       6 lass.
L.  Brendudden och Öfwerst ängen, hårdwall och starr till skattbonden,     16 lass.
M.  Crono hemmanet, Slåttswijdian af små star,                                          2 lass.
                                                                                                             116.                                                         116.
     Till denna by finnes nötorftigh skoogh af graan, tall och löfskoogh
     små timber skogh på mycket oländigt landh och elackt muhlbete,
     fins fuller och på dessas utmark een lijten siöö och een dhel af een an-
     nan siöö, allenast lijtet fiske höst och wåhr.
     Cronohemmanet hafwer utsäde af godh leeriordh,       6 tunnor 1 1/8.
     Hafwer och utsäde af sämbre dito,                              5 tunnor 28 1/8.
                                                                                       5 tunnor 30 1/2 cappa.
     Hööslagh in alles mäste deels starr walls engh,                               63 lass.                                                          63.
     Skatthemmanet 6 öre landh utsäde af leeriordh,           3 tunnor 20 3/8 kappa.
     Andra åhrs utsäde af sämbre jordmon,                        3 tunnor 17 3/8 kappa.

     Hööslag till detta hemmanet af starr,                                               53 lass.

____________
1Fel för hårdwall.