A12:80b(Karttext:)
Sandicka på denne sijdhan, som har sitt enna åhrs uthsädhe mith uthi uthmarken.
Gåsta siöön.
Gåsta byes ägor.
Bärga ägor möther här.
   Denna ringa uthmarken ähr Sandica så wähl
   som Sund intresserat uthi, ähr allenast aff små
   tall och granbuskar ibland bärgh, intet muhlbete.
Sandika åker gierde.
Swartmy-la medh lijtet ör iblandh.
Moo och örjord med lijtet ler iblandh.
Ytterby ägor på denna här sijdan.
Sundh.
Betzhaga.
Denne engh beståår aff hård och starrwal.
Löttan.
Skiählby på denne sijdan.
Lång teegen.
Granbacka och steenar.
Ladu engien.
Ecke möther här medh sinna ägor.
skougzbaka.
Ecke.


Afmädt och utrechnadt af
Undertechnadhe anno 1690
J. Strandman.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.