A12:81                  Notarum explicatio.                                                                                    Åhrligit.        Hooslag1.
                                                                                                                                         uthsäde.       sommar-
                                                                                                                                      tunor. cappar.  lass.
     Sundh består af 3 mantahl men finnes inthet öhretahl och nu dellt uthi 3
     skifften åkren så wähl som andra ägor.
A.  Ena åhrs uthsäde till heela denna by och består af godh leerjordh,                15 tunnor 16.
B.  Uthsäde i samma giärde af swart mylla medh lijtet öör iblandh,                       5 tunnor  8.
A.  Ähn samma giärde moo och öriordh medh lijtet lera i blandh,                         5 tunnor 13.
O.  Uthsäde i hafgiärde af öör och klapper jordh, 4 tunnor 11.
     Fyra små wreter af samma jordh,                                   26. }                        5 tunnor  5.
B.  Andra åhrs uthsäde till denna by uti södergiärde af leeriord och swart mylla, 16 tunnor 12.
         Ahn2 i samma giärde af öör och leer medh moo i blandh som på många ställen
B.C{ är ganska grundh i sten backarna,                                                             11 tunnor 8.
         Här till wreter af leer medh mooiordh iblandh,                                             2 tunnor 2.

     Är altså åhrliget utsäde till heela denna by af sämbre som bättre jormoner,                         31.  15.
C.  Löten består af halfparten hårdhwall med tufwor och half små starr innehålla-
     des 42 tunlandh, räcknandes oförgripeligen 1 lass på tunnlandet,                                                         42.
D.  Långh teegen half hårdwall och half starr, 150.
E.  Laduängen starrwallz engh,                        48.   }                                                                            202 1/2.
F.  Slått hagen hårdwall,                                   4 1/2.

     Till denna by finnes ingen skogh utan lijtet i lagh medh Sandika åbon till
     giärdzle fångh som siälfwa chartan uthwijsar.
     Lijtet fiske om wåhren widh broon uti åån.


_____________
1Fel för hööslag.
2Fel för ähn.