A12:85                              Notarum explicatio.                                                                  Åhrligit
                                                                                                                                   uthsäde.       sommar-
                                                                                                                              tunor. cappar.    lass.
     Skattebohl som herr öffwerst leiutnat Lefwen hafwer till rustningz stam.
1.  Ena åhrs uthsäde uthi no 1, swartmylla och leerjordh,                            1. 16 cappor.
2.  Till samma åhrs uthsädhe bygiärde af swartmylla medh leerjord iblandh, 3. 20 cappar.
3.  Andra åhrs uthsädhe millangierde sand och leerjordh,                   2 tunnor 6 cappar.
4.  Samma åhr bywrethen swartmylla,                                               1 tunna 4 cappar.
5.  Wäster wreten af grun örrjordh och swartmylla,                                        30.
                                                                                                    Åhrligit uthsädhe,    4.    22.
                                Ängiarna.
7.  Lång engien starrwalls engh,                       8.
8.  Ask engien starr och hårdwallz engh,          4.
9.  Hans Bohlz engien hårdwallz engh,             6 1/2.
10. Mähl engien och starrwallz engh,               4 1/2.
11. Hårdwallz eng i bygierde af gambla lägder, 2.       }                                                                       32.
12. Lillhagen af små starr,                                1 1/2.
13. Heem engien hårdwallz engh,                     4 1/4.
14. Söder engien hårdwallz engh,                     1 1/4.

     Ingen skough berättes dhem hafwa, uthan Skiebbo bruuk, går allt öfwer
     medh giärdzgårderna och lijkwijst finnes uppå bemelte skough belägne trene
     oklandrade ängiar som hörer här under och een berättes warit fordom torpställe
     hwar uthaf engien hafwer än i dagh sitt nampn benambd Hans Bohlz engien
     effter att torpet har kallas Hansbohle, men lijkwist hafwa de alldrigh
     häller åtahlat denne by för sine tarfskough och wedhbrandz huggande, muhlbet   
     eller lööfskough.
     Siöön Näglingen ligger fram på een sijda emoth ägorna så långt som
     dee räckia men nu wijdh tijden intet något notabelt fiskie, allenast
     lijtet höst och wår.