A12:88                  Notarum explicatio.

     Gräsöö kongzgårdh
A.  Ena åhrs uthsäde uthi kyrkgierde leer och swartmylla, 16 tunnor 2.
B.  Andra åhretz uthsäde i östergierde leerjord,                11 tunnor.
C.  Uthi samma gierde swartmylla,                                     1 tunna 16.
D.  Uthi wreten leerjord,                                                    1 tunna 12 cappar.
                          Åhrligt uthsäde,                                                                   14.   31.
E.  Hööslag in alles åhrligen med godt och ondt til,                                                           200.
     Skiönt muhlebete på hela öön och i synnerheet när ängiarna
     der til släpes.
     Sampt godt fiskierij med noth, näth och skiöter i saltsiön.
     God timber skog och all annor nödtorfftig tarfskoug.
X.  Nysätter humblegård.
Y.  Är den som är bärande med twenne andre små humblegårdz täppor.
                                      Torporna.
1.  Långwijks torpet hafwer ena åhrs uthsäde, gårdzwreten swartmylla
     6 cappar til samma uthsäde, wäster wreten 20 4/7 cappa, är altså uth-
     säde detta åhret,                                                             26 4/7 cappa.
     Andra åhretz uthsäde af sand och swartmylle,                  25 1/7 cappa.
                                Åhrligt uthsäde,                                                                     25 6/7.
     Skiön wallz äng til,                                                                                                         10.
     Lijtet fiskierij, men intet wiss häfd för bemälte torp görs 2:ne dagzwärker.
2.  Stumbelboda.
     Ena åhrs uthsäde af sand och swartmylla,                   1 tunna.
     Andra åhrs uthsäde af dito jord,                                        20 cappar.
                                  Åhrligt uthsäde,                                                                    26.
     Hårdwallz äng til,                                                                                                           14.
     Intet fiskie, giör 2:ne dagzwerken.
3.  Såldat torpet, öster wreten sand och swartmylla,               12 cappar.
     Andra åhretz wästra wreten af dito jordmohn,                     9.
                                 Åhrligt uthsäde,                                                                     10 1/2.
     Starwalz äng til,                                                                                                              10.
     Intet fiskierij, ett dagzwärk om wekan.
4.  Krangelboda, ena åhrs uthsäde,                                        27 3/7 cappa.
     Andra åhretz uthsäde,                                                   1 tunna.
                                 Åhrligt uthsäde,                                                                      29 5/7.
     Hööslag af skiön och starrwal åhrligen,                                                                            13.
     Intet fiskie, 2:ne dagzwärken.
5.  Swink torpet, ena åhrs uthsäde klapperjord,                  1 tunna.
     Ähr och grunjord andra åhret,                                             22 6/7.
                                Åhrligt uthsäde,                                                                       27 3/7.
     Hööslag til,                                                                                                                      13.
     Intet fiskie, giör 2:ne dagzwärken.