A12:93                  Notarum explicatio.

     Heela byn består af 6 grannar       á 29 5/6 öresland.
A.  Åker till heela byn leer och örjordh dhet ena åhret,  44. 16.
B.  Det andra åhret sand och leerjordh,                         43. 16.
C.  Höö uthi stoorengen,                                                                160.
D.  I lilla engen,                                                                                  6.
         Lijten skogh allenast något små gran och tall skogh till
         giärdzlefångh och wedebrandh, medelmåttigt muhlbete,
         ingen timberskogh, i åhn fåås stundom lijtet fiske.

No 1. Erich Pärsson, academie hemman har,     5 1/2 öresland.
     Sår det ena åhret,                                 8.  6 94/179.
     Dhet andra åhret,                                  8.    112/179.
     Blifwer åhrligit uthsäde,                                             8.  3 103/179.
     Höö in alles,                                                                               30.
2.  Erich Olsson, frälsse hemman afstådt till cronan
     af herr landzhöfdingen Tegner, haar á 4 1/2 öresland.
     Åker dhet ena åhret,                              6. 22 142/179.
     Det andra åhret,                                    6. 17 173/179.
     Åhrligit uthsädhe,                                                           6. 20 68/179.
     Höö,                                                                                                   25.
3.  Jönss Ersson, skattehemman har,       5 1/3 öresland.
     Sår det ena åhret,                                                    7. 30 306/179.
     Dett andra åhret,                                                     7. 24 152/179.
     Blifwer åhrligit uthsäde,                                                   7. 27 381/537.
     Höö,                                                                                                   30.
4.  Erich Andersson och Johan Matsson,    7 1/2 öresland.
     Åker dhet ena åhret,                                                11.  5 177/179.
     Dett andra åhret,                                                     10. 29 169/179.
     Åhrligit uthsäde,                                                                         11.  2 154/179.
     Höö,                                                                                                           41 1/2.
5.  Pär Andersson frälsse,                          4 öresland.
     Åker det ena ahret1,                                                  5. 30 166/179.
     Det andra åhret,                                                         5. 26 144/179.
     Åhrligit uthsäde,                                                                           5. 28 140/179.
     Höö,                                                                                                           22 1/2.
6.  Anders Andersson frelsse,                    3 öresland.
     Sår det ena åhret,                                                       4. 15 35/179.
     Det andra åhret,                                                         4. 11 75/179.
     Åhrligit uthsäde,                                                                           4. 13 239/358.
     Höö,                                                                                                            16.
     Föruthan dheta hafwer hwardera en lijten humblegårdh.
E.  Ähr en qwarn som brukas till Prästegården i Alunda
     och berättas medh loff i forna tijder wara bygd på
     Marma ägor.
F.  Ähr en wret som brukas af klåckaren hwar emoth
     Marma boor äro frije för klåkarens rättigheet så
     länge Marma boerne det willia.
     Nota Bene. Widh dhenne charta är till obsservera.
1.  Att öretahlet är taget af en gammal charta som
     är giordh widh pass 40 åhr sedan. Men det öretal
     som böndren nu opgifuit differerar icke
     ringa så att man änu icke kan någon
     säkerheet hafua uthi uträchningen uthan
     måste nödwändigt antingen byn gå i skiffte
     eller detta öretahler /  der det befinnes rätt /
     eller och deras uthsäde uthräknas effter som
     dhe hafua skiffterna till.
2.  Hafwa och sombliga grannarna intaget mer
     än dhe andra af uthmarken, hwilket synnes
     antingen böra skifftas eller uthläggias och är
     därföre sådant här intet obsserverat.

__________
1Fel för åhret.