A12:95Littra.                         Notarum explicatio.                                         Åhrligt.  Eng.
                                                                                                               uthsäde.  sommar-
                                                                                                    tunnor. cappar.  lass.
     Kullbohl består af 1/2 hemman och en uthjordh, tillhopa 6 örsland, hafwer
     uthsäde det ena åhret till 4 tunnor 30 cappar, der af.
A.  God swartmylla till,                                                     1.  10.
B.  Dito sandjord och öhrblandt lerjord till,                        3.  20.
C.  Det andra af god lerjord och swartmylla till,                 5.  20.
     Blifwer åhrligen 5 tunnor 19 cappar, der af.
     God jord af första graden,                                                                    3.  15.
     Af tredie graden,
D.  Engen ähr mycket skarp och tofwug af hårdwall till,                                              8.
     Här till ähr ingen uthmark hwarken till skog eller
     muhlbete föruthan en lijten beteshage af torr beth
     och elliest inga lägenheter.
                              Hemanen.
     Ryttaren Erick Elijasson, hafwer 1/2 cronohemman som ähr aug-
     ment af 4 örsland, uthsår åhrligen,                                                        3.  16 2/3.  5 1/3.
     Uthjorden ähr skatte och hörer en bonde till Olof Persson benämd,
     ähr obebygd och altid brukadz under ett med cronohemmanet, hafwer
     i byn 2 oresland1,                                                                                1.  24 1/3.  2 2/3.
     Föruthan desse förenembde ägor som byn brukar, görs präten-
     sion på de nästliggiande byar, Uddarby och Nyby i synner-
     heet såsom och Päsarby, hwar uthi efter rörens anledning
     Kullbohl hafwer det med skähl att fordra, hwilket en-      
     dels ähr begynndt och redan uthi action begrepne, hwad
     ändamåhl det då tager och den park som strijdig ähr
     består mäst af åker, en dehl brukat och en dehl obrukat.

____________
1Fel för öresland.