A12:99



Litter.                 Notarum explicatio.                         Tunnor. Capar.                                                              Höö sommar lass.
                                                                                       steenklapur.      hårdhbruka. grundjordh. löös och.         hårdh-. måss-
                                                                                          jordh.               leera.                           sijdländ jordh.  wall.     bottn.
     Wäszarn betstår af ett enstacka cronehemman á 8 öresland.
A.  Uthsäde ena åhret i sädesgierdet godh klappurjordh till,  7.  18.
     Hårdhbruka och grundh, sampt en deel sijdländ jordh,                                  25.               29.                  18.
           Giör till hopa 9 tunnor 26 capar.           
B.  Uthsäde andra åhret i trädesgierdet godh leera till,           6.  26.
C.  Hårdhbruka leera sampt en dell grund och sijdländ jordh,                        4.  20.               22.             1.  11.
           Giör tillhopa 13 tunnor 15 capar.
                  Åhrligit uthsäde,                                                 7.   6.        2.  22 1/2.                 25 1/2.             30 1/2.
                                         Summa,  11 tunnor 20 1/2 capa.
D.  Engen till detta hemman består af godh måssbottn
     med tofwor öfwerwäxt, till 16 3/4 tunlands wijdd á 2 3/4 lass
     på tunlandet, giör                                                                                                                                                               46 1/16.
E.  Hårdhwall i samma eng, till 7 5/8 tunlandet á 2 lass på
     tunlandet, blifwer                                                                                                                                                   14 3/4.
     Hummelgårdh, kåhl och kalftompt, inga flere lä-                                                                            Summa,  60 13/16.
     genheeter, hwarken till skogh heller muhlbete, alle-
     nast i gierdzbakarna, hwilket är dock icke af synner-
     ligit wärde.